BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiP

Crkva u PadiniPadina - Zemljište padinskog atara leži u srednjem delu južnog Banata. Geografsko zemljište padinskog atara leži na severozapadnom delu proporne površine koja je okrajak Deliblatske pešeare, Atar se prostire na 52.75 km2, a smer je jugoistok - severozapad. Zemljopisna širina sredine sela je 45 i 7' severne geografske širine i 20 44' istoene geografske dužine. Nadmorska visina sela se kreae od 105 do 120 metara nad morem (crkva je 111 m), a u jugoistoenom delu atara eak 143 metara nadmorske visine.Padina, kao i mnoga druga naselja leži na granici dve geografske celine, proporne ravne površine i proporne terase. Iz ovakvog položaja na podnožju plošine i pešeare potiee i ime sela (úpätie - padina). Padinski atar saeinjava 13% teritorije Kovaeieke opštine koja je raskrsnica puteva iz Beograda, Zrenjanina, Novog Sada i Vršca. 
Sistem dolina na kojima leži Padina, sastoji se od dva kraka koje se u južnom delu sela na tzv. BAVKU spajaju. Severni krak poeinje severoistoeno od sela u susednom samoškom ataru i zove se Veliki ugao (dalje od sela) i Mali ugao (bliže selu). Severno od Padine ova dolina menja smer istok - zapad na smer sever - jug kojim Padinu deli na istoeni i zapadni deo.U severnom delu je selo nazvano Gornja dolina, a u južnom delu Donja dolina. 
Kao i u celom Banatu, zastupljeno je stepskokontinenalno podneblje koje kerakterišu velike razlike izmedu zimskih i letnjih temperatura i malom kolieinom padavina. Proseena temperatura je najviša u julu, oko 22 C, a najniža u januaru oko -1 C. Razlika medu apsolutno najvišom i najnižom temperaturom je eak 70 C. Padavine: u proseku najviše pada kiša u maju i junu, zatim u novembru i decembru. Godišnje padne 650-700 mm padavina. Najzastupljenjiji je vetar jugoistoenog smera - košava. Egzistiraju i zapadni i severozapadni vetrovi koji donose padavine. Košava duva sa crnomorsko - vlaške depresije kroz ?erdapsku klisuru u naletima dva, tri, eak i sedam dana, pa i duže, brzinom i do 100 km na eas, najeešce u proleae i u jesen. Sever je suv vetar kao i košava, ali mnogo hladniji. Nadolazi u zimskim mesecima i donosi najhladnije i najsuvlje vreme.Podzemna voda je jedini hidrografski oblik i nalazi se na dubini od 20 metara, pa dublje. Na veaim dubinama je znatno eistija, odakle se i danas crpi za snadbevanje domaainstava.Zemlja u padinskom ataru je crnica. 
Više o mstu padina na: www.padina.co.yu 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.