BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiD

Vasar u DebeljaciDebeljača - Debeljača se nalazi u južnom Banatu, zapadno od asfaltnog puta Pančevo - Kovačica - Zrenjanin, i izgrađena je na lesnoj terasi na gegrafskoj ID.200 35/ i SŠ. 450 04/  nadmorske visine 82m.
Katastarska opština Debeljača ima površinu od 5.339 ha. Od toga naselje zauzima 490 ha. Hatar se zapadnim delom prostire na lesnoj terasi, a istočnim delom na lesnoj zaravni. Obe ove morfološke celine pružaju mogućnosti vrednim ratarima ovog naselja da gaje najraznovrsnije ratarske kulture na pomenutim obradivim površinama. Medu vrstama zemljišta razliciti tipovi i podtipovi černozema imaju najveću zastupljenost, što bitno dopunjuje povoljne prirodne uslove za intenzivnu zemljoradnju.
Debeljača je naselje panonskog tipa sa veoma širokim i pravim (ušoranim) ulicama. Prvougaonog je oblika, sa proširenim i isturenim delovima prema severu i istoku. Između asfaltiranih kolovoza i betoniranih, a po negde i asfaltiranih, trotoara prostiru se zelene travnate površine. Prekrasni drvoredi i ukrasno šiblje, dopunjuju bogatstvo zelenila i ukupan estetski izgled naselja.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.