BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiC

Vavedenska crkva u Zrenjaninu"Vavedenska crkva" Zrenjanin - Ne zna se pouzdano kada je Vavedenska crkva počela da se gradi ali se zna da je u više navrata dograđivana i konačno završena 1777. godine. Iako sagrađena na izmaku barokne epohe crkva je u arhitektonskom smislu u svemu barokna građevina. Govori tome u prilog i njen visoki zvonik na pročelju i elementi dekoracije na fasadama. Glavni akcenat u spoljnoj obradi dat je zapadnoj fasadi. Ona je raščlanjena pilastrima i flankirana tornjem sa dekorativnom bakarnom kapom. Na istoku je građevina završena dubokom polukružnom aspidom. Unutrašnjost hrama je presvedena poluobličastim svodovima. Unutrašnjost je bogato ukrašena zidnim slikama, raskošnim ikonostasom u stilu rokokoa i velikim brojem pokretnih ikona. Na poslovima ukrašavanja u različitim vremenskim periodima angažovana su trojica velikobečkerečkih slikara - Arsa Teodorovčić je slikao ikonostas 1816, godine, Stevan Aleksić je 1913. godine oslikao carske dveri, slike na svodu, zidnu ornamentiku i raspeće Hristovo a Aleksandar Sekulić je sa Milivojem Dejanovićem, slikarom iz Beograda, 1923. godine uradio slikanu dekoraciju na zidovima hrama. U crkvi se čuvaju tri vredne ikone. "Hristos na prestolu" iz 18. veka, "Nedremano oko" iz prve polovine 18. veka, zografski rad i "Bogorodica bezdinska", koju je uradio Teodor Popović 1778. godine. Pri crkvi se nalazi kapela Jeromonaha Rafajla kaluđera koji je došao iz Hilandara u cilju prosvetiteljske i pastirske misije.
Tekst preuzet sa: http://www.dobosar.co.yu/
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.