Bánsági magyar lapok

 

       Ez az összeállítás azokat a lapcímeket tartalmazza, amelyek a közelmúltban, illetve a jelenben jelentek, illetve jelennek meg Arad, Temes és a történelmi, illetve a mai Krassó-Szörény megyében. Az összeállítás nem a teljesség igényével készült. 

 

Délnyugat. 1994 márciusától közéleti lap; 1995. októbere -1996. júniusa között közművelődési és közéleti szórványlap. Megjelent havonta Resicabányaán. 1994. márc. (1.évf. 1.sz.)-1997. ápr/aug. (4.évf. 2.sz.): 1995. okt. után kimaradásokkal, rendszertelenül. Főszerkesztő, majd felelős szerkesztő Makay Botond (1994. márc.-1997. aug.). A lap mottója: "Legyen minden magyar utód / különb ember, mint apja volt." (Vörösmarty Mihály). -  Az impresszumban megjelöltek tulajdonképpen soha szerkesztői tevékenységet nem végeztek a főszerkesztőt kivéve, aki a harmadik szám után a laptükröt is csinálta. A többiek részben rovatvezetők, részben csak anyagbiztosítók voltak. - A Délnyugat 2500 példányban indult és számos (több száz) példánya címre küldve postán jutott a megye, illetve Temesvár és Lugos olvasóihoz. Azért szűnt meg három laptársával egyetemben, mert a támogatás összegét "átcsoportosították".

 

Délvidéki Szemle. A Resicabányai Almanach említi, hogy ez a lap is létezik Krassó-Szörény területén 1911-ben.

 

Havi Közlöny, Temesvár-Újpécs, 1878. jan.-1916. dec.(?): az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. - Főszerk. 1914. I-XII: Kováts Sándor. Szerk. Tokody Ödön, 1886. I: Patzner István, 1907. X: Kováts Sándor. 1914. I: Czapik Gyula. Kiadó: Tokody Ödön, 1902. I: Patzner István (Újpécs), 1907. X: Kováts Sándor, 1915. I: Czapik Gyula. Ny: Csanád Egyhm., 1914. XI: Hunyadi Mátyás ny. - Melléklete: Egyházi és Egyházi Ügyekre Vonatkozó Világi Törvények és Rendeletek Tára (1904. I-V.) - 1894: tárgy és névmutató, 1895: az 1-17. évf. név- és tárgymutatójával, 1902: és 1913: név- és tárgymutatóval. - Utóbb: Papok Közlönye (1917-20). 88

Kiss-Sziklay 1902:509. - Szalády 1884:75. - Kemény 1942:109.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

 

Heti Új Szó. Temesváron megjelenő hetilap Graur János főszerkesztő irányításával. Minden magyar vonatkozású kérdéssel foglalkozik a politika, közélet és közművelődés területén. Temes megyén kívül a szomszédos megyékre is kiterjed a figyelme és a terjesztés egyaránt. Az első száma 1995. január 10-én jelenik meg.

 

Jelen Évkönyv. A Nyugati Jelen aradi napilap évi melléklete. Részben kalendárium jellege és tartalma van. Igencsak egyidős a Nyugati Jelennel.

 

Krassó-Szörényi Hírmondó. Az RMDSZ megyei hivatalos közlönye 1994-ben. Néhány szám jelent meg belőle. Az impresszum szerint Huszti András korabeli megyei elnök szerkeszti, de a tényleges szerkesztő Makay Botond. Pár politikai cikket Huszti is írt.  A lap belső része minden esetben a központ anyaga.

 

Krassó-Szörényi Hírlap. Létezéséről a Resicabányai Almanach tesz említést, amelyet dr. Szőcs Géza szerkeszt.

 

Körömhír. A resicabányai Ref. Egyházközség (és szórványainak) gyülekezeti hirdetője; ref. szórványlap Resicabánya, Boksánbánya, Szigetfalu, Detta, Karánsebes és Nándorhegy gyülekezeteinek. Havonta 1 - 3 alkalommal jelenik meg Resicabányán 1992. máj. 24. (1.évf. 1.sz.) -1993. dec. 25. (2. évf. 14. sz.) között: [1992: 1.-11.sz. és egy számozatlan kiadással; 1993: 1/12.-14.sz.]. Írja, szerk., sokszorosítja és terjeszti: Makay Botond. Kiadja (az adatok szerint) az egyházközség presbitériuma, de tulajdonképpen a szerkesztő intéz mindent. Sokszorosítás A/4-es papíron sapirográffal. Példányszám 50-120 között a kívánalmak szerint. Terjesztése díjmentes. Alkalmanként két oldalon jelenik meg általában. - Megjegyzés: címváltozatok: Körömhír szórvány- reformátusoknak; Körömhír szórvány -híveinknek; Körömhír kivándorolt híveinknek (1992. dec. 19., különszám); Körömhír kivándoroltaknak (1993. márc. 28.). - Gyermekeknek szóló saját számozású melléklete a Református Jövőnk [1992. nov. 22. (1.sz.); 1993. febr. 7. (2.évf. 1.sz.); 1993. márc. 28. (2.évf. 2.sz.)]. - 1993. jan. 10. (2.évf. 1/10.sz.)-1993. márc. 28. (5/6.{16/17.}sz.) között kettős sz. - Társlapja a Végek Vészharangja, amely egyházmegyei lapkísérlet, de egyetlen számot ért meg . - A Körömhír később a Délnyugat rovata. (Bibl.: Krassó-Szörény megye sajtója).

 

Kút. A temesvári Új Ezredév Református Egyházközség gyülekezeti lapja. Gazda István és Gazdáné Mátyus Melinda lelkipásztorok szerkesztik. A gyülekezeti jellegen túl az erdélyi és bánsági magyar értelmiség lapja is lehetne magas színvonala és széles látóköre miatt. 1998-ban indult. A lap tördelője Makkai Zoltán, az egyházközség főgondnoka, a Heti Új Szó munkatársa.

 

Lugosi Hírmondó. A lugosi Putnoky Miklós Alapítvány lapja, a lugosi magyarok tájékoztatója, politikai, oktatási, közéleti, művelődési, irodalmi, helytörténeti, társadalmi, gazdasági havonta megjelenő kiadvány. 1999 óta megjelenő nyolcoldalas A/4-es formátumú lap. Főszerkesztője Király Zoltán. A lap a Communitas Alapítvány támogatásával jelenik meg ingyenes terjesztéssel. Internetes változata nincsen.

 

Mindenki Kalendáriuma. A Heti Új Szó kalendáriuma, amely a lappal egyidős. Évenként egyre gazdagodó tartalommal és javuló minőséggel.

 

Nyugati Jelen. A '89-es változás nyomán Jelen címmel jelenik meg az addigi aradi napilap, a Vörös Lobogó, melynek elődje a Jövő, volt, annak elődje a Szabadság (1945-től). A Jelen címet 1989. december 23-án a városháza előtt közfelkiáltással mondották ki Kiss Károly újságíró tájékoztatása szerint. Nyugati Jelen címmel 1999. május 3-án indul, amikor - lassan de biztosan - öt megye napilapjává válik. Aradi szerkesztősége mellett Temesváron, Déván és Nagyenyeden van szerkesztősége, illetve Resicabányán Makay Botond amolyan (fő)munkatársként dolgozik a lapnál. Főszerkesztői gyakran cserélődtek, mígnem a laptulajdonos Böszörményi Zoltán került az impresszumba főszerkesztőként, akinek a helyettese Jámbor Gyula a tényleges főszerkesztő. 2008. február 1-től on-line változatban állandóan frissül: http://www.nyugatijelen.com/

 

Pécskai Újság. 1992. májusában induló magyarpécskai lap Heinrich József római katolikus esperes-plébános szerkesztésében jelenik meg. Mivel a Heinrichot 2001. február 22-től Temesvárra helyezik át a Gerhardinum Katolikus Líceum igazgatójának, a lap is megszűnik.

 

Resicabányai Almanach, Resicabányai Útmutató. A két kiadványt 1911-ben Szentkirályi (Tóth) Gyula indítja. Az első év folyam egybefűzve jelenik meg. Tartalma gazdag és változatos, de közismert nevek alig szerepelnek benne (Lévai József, Szabolcska Mihály, Kubán Endre /idős/), így valószínű, hogy helyi, vagy környékbeli alkalmi tollforgatók töltik ki. A két lap közül az első irodalmi és közéleti jellegű, míg a másik a gazdasági, ipari, kereskedelmi kérdésekkel foglalkozik.

 

Resicai Lapok. Weiss Adolf három nyelven (német, magyar, román) jelentet meg lapot Resicabányán. A magyar lap, amely ezt a címet viseli csütörtökön jelenik meg 1899-től társadalmi és szépirodalmi tartalommal. Feltehetően Trianon után szűnik meg. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon nem említi.

 

Szövétnek. Aradi Kulturális Szemle alcímmel 1997 óta megjelenő időszaki kiadvány, amely az aradi Alma Mater Alapítvány égisze alatt jelenik meg Ilona János és dr. Pálfi Sándor szerkesztésében. Az aradi művelődés és művelődéstörténet lapjaként értékelhető.

 

Temesvári Új Szó. Napilap.1990. február 1-én indul a Szabad Szó jogutódaként.  Graur János a főszerkesztője. 1995. január 10-én anyagi okok miatt megszűnik, majd Heti Új Szó címmel hetilapként jelenik meg 1995. január 10-től.

 

Világosság. 1922-1926 között jelent meg Resicabányán Keresztes József református lelkész szerkesztésében. A református egyházközség levél- és irattárában egyetlen példány sem létezik. Feltehetően a Keresztes 1942-ben történt Romániából való kiutasítása előtt elkobozhatták. A lapról tud az Országos Széchenyi Könyvtár, ahol vannak példányok a lapból, de sem a profilját, sem pedig a megjelenési idejét nem ismerjük a lapnak.

 

Vita Catolica Banatus. Római katolikus többnyelvű folyóirat, amely 1994 óta jelenik meg. A román és magyar nyelv mellett van benne németnyelvű anyag és nagyon ritkán más nyelvű is (horvát, cseh). Pál József Csaba resicabányai tiszteletbeli kanonok-főesperes szerkeszti a Temesvári Egyházmegye hivatalos kiadványaként.

 

Zarándi Zarándok. Az 1998. júliusában induló református egyházi szórványlap az egykori Zarándi Református Egyházmegyéhez tartozó Pankotán jelenik meg Baracsi Levente Zoltán és Baracsiné Dávid Zsuzsa református lelkészek szerkesztésében, amely a lelkészek Aradra kerülésével aradi lappá válik. A lap célja az aradi egyházmegye területeihez tartozó szórványok bemutatása történelmi, egyháztörténelmi szemszögből úgy, hogy benne legyen a hagyományápolás, az anyanyelvi műveltség, illetve a nemzet erősítése.

 

Sajtó Temes vármegyében.

Temes vármegyében a következő lapok jelentek meg:

A legrégibb megyei magyar lap a Délvidék, melynek nagy kulturális fontossága miatt a következőkben adjuk történetét:

A „Délvidék” megteremtésének eszméje a Verseczi Magyar Nyelvterjesztő egyesületből indult ki. Az egyesület akkori elnöke, Kormos Béla dr., és Rudnai Nikolits Sándor akkori főispán vetették fel az alapítás eszméjét. Délvidéki Nemzetőr címmel 1886. március 25-én már meg is indult Perjéssy Lajos szerkesztése alatt. Első munkatársai voltak Kormos Béla, ki számos vezető cikket és érdekes történeti visszaemlékezéseket írt a lapba. Itt kezdte - még mint fiatal joghallgató - írói pályafutását Herczeg Ferencz, ki mai napig munkatársa a lapnak. Milleker Bódog, Versecz monográfusa, Stumpfoll Ede temesvári szakiskolai igazgató, Endrődy Géza csendőr főhadnagy. Helyettes szerkesztők voltak: Oroszlámosi Törös Ferencz, akkor verseczi főreáliskolai tanár, Perjéssy Mihály dr. kir. ítélő táblabíró Szegeden, Dékány Lajos pozsonyi tanár, Buday József, ki különösen a tollharcokban állta meg a helyét, Geszler Gyula evangélikus lelkész, Takács Gyula, Gosztonyi János állami főreáliskolai tanárok, Ambrus Artur hittanár, jelenleg plébános, ifj. Tarnói Buocz Béla dr. ügyvéd, Szalay Lajos főmérnök, ki erős tollával, sohasem lankadó kitartással vívott hosszú időn át súlyos harcokat a lapban a magyarság ellenségeivel. Az utóbbi években Dovucz János tanító és Kirchner Ernő kiadóhivatali főnök voltak helyettes szerkesztők. Kiválóbb munkatársai voltak: Richter Aladár dr., kolozsvári egyetemi tanár, Mayer Gyuláné, Zemplényi Árpád, Gérecz Károly dr. tanár, Dengi János dr. kir. tanfelügyelő, id. Perjéssy László kereskedelmi iskolai igazgató, ifj. Perjéssy László, Szörényi József dr. budapesti főgimnáziumi tanár, Kohn Emil dr. szerkesztő, Szabolcska Mihály, a kiváló költő, Kuntz Henrik evangélikus lelkész, Halmos Béláné stb. 1892-ben a lap meghasonlásba kerülvén kiadójával, megvált attól és ezentúl Délvidék címmel jelenik meg Kirchner Ernő kiadásában, ki jelenleg is a lapnak felelős szerkesztője.

A többi magyar lapok a keletkezés idejének rendje szerint a következők:
 

Buziásfürdői Közlöny, azelőtt Buziás. Felelős szerkesztője és kiadója ifj. Bach József, főmunkatársa Kelemen János. 11 év óta áll fenn.


Csákova és Vidéke, Csákovaer Zeitung.
Fel. szerk. Szántó Aladár. X. évf.


Lippai Ujság.
Felelős szerkesztője és kiadója Rafila Demeter. IX. évf.


Radna-Lippa,
mintegy harminc évvel ezelőtt keletkezett. Előbb német ujság volt Neue Lippaer Zeitung címmel. Később magyar lap lett és Radna-Lippa és Vidéke címmel Straussmann Jakab szerkesztette. Majd a Radna-Lippa nevet vette fel és Zach Józsefné szerkesztette, ki az első női lapszerkesztő volt Magyarországon. Tőle vette át Zeitler Lajos, ki a lapot 10 év óta szerkeszti.


Versecz és Vidéke.
Felelős szerkesztője Kohn Emil dr. Megindult 1908-ban.


Fehértemplom és Vidéke.
Alapította 1910-ben Hegyi József tanár, ki jelenleg is szerkeszti. Fehértemplomnak első lapja 1884-ben indult meg Fehértemplomi Lapok címmel, mely hamar megszűnt. 1897-ben alakult a Magyar Alduna Berán Oszkár szerkesztésében, mely másfél évig állott fenn.

Forrás: Vende Ernő, Temes vármegye, irodalom, tudomány, művészet