Piacsek család.
Trencsin vármegye eredetileg címerleveles, utóbb birtokos család. A címeres nemes levelet Piacsek Miklós és György 1694. aug. 20-án I. Leopold királytól kapták, mely azon évi feria 5-ta post Dominicam 2-dam Epiphaniae Trencsin vármegye közgyűlésén kihirdettetett. Miklósnak három fia volt: Miklós, András és János, Györgynek szintén három u. m. János, József és György, kik 1723-ban a Trencsin megyei nemesi vizsgálatkor a följebbi armalis nyomán produkáltak. Trencsin vármegye nemesi összeírásai a következő adatokat nyújtják a családról: 1748-ban a felső járásban laktak: József, Miklós, György, a középső járásban: András. 1768-ban Predméren: György és fiai János és Antal, Vág-Beszterczén: Mihály és ennek fiai Mihály és János, és másik János egyedül. 1803-ban Predméren: János és Antal, Vág-Beszterczén: János és ennek fiai János, Ferencz, Károly és Thadé, továbbá József. Klobusiczon: József, és ennek fiai Imre, József, Antal, Károly és János. 1837-ben Predméren: János és Antal, Vágh-Beszterczén Jánosnak örökösei: János, Károly, Tadé, József és Ferencz; és ez utóbbi Ferencznek fiai Mihály és Bálint; Klobusiczon: Imre, Károly és János. Ns. Podhragyon: Józsefnek fia Antal. Mindezen adatokból azonban a család származási tábláját el nem készíthetvén, csupán e töredék nemzékrend közölhető:

Antal-Miklós (Marczibányi Borbála); Kristóf cs. k. tábornok.; Miklós krassói alisp. 1778. kir. tan. 1792. 1815.; József (Podhraszky Julia); Anna (Vattay); Francziska (Kubicza János); Pál 1859.; Imre (Tresztyánszky N.); Kristóf 1862.; Antal N.-Podhragyon. Trencsini cs. k. törv. sz. elnök 1860–2.; Károly trencsini cs. k. főnök 1852. (Wachtler Mária); Szidonia (Sipeky Sándor); János gárdista 1825.; Bora (Novákyné)

 

 

E családfa élén álló Antal-Miklósnak fiai közül Kristóf cs. kir. tábornok volt, Miklós, 1778. jan. 7-én Trencsin vármegyétől nemesi bizonyítványt vett ki, és azt lakta helyén Krassó vármegyében publicáltatta 1782. évi octob. 15-én; a nevezett vármegyében 1788-ban alispán és kir. tanácsos volt, utóbb (1792.) a m. kir. udvari kancelláriánál udvari titoknok, innen nyugalmazva 1815-ben még élt, s egyszersmind kir. udvarnok volt. Előnevét Krassó megyei Herés-ről és Oláhság-ról irta, mely helységekre kir. adományt nyert. Fia Pál 1859-ben birja a nevezett községeket.Józsefnek Podhraczky Juliától fia közül János m. kir. testőr, Antal Trencsin vármegyében 1827-ben esküdt, 1832-ben alszolgabíró, 1837-ben főszolgabíró 1848-ig; a forradalom után 1850-52-ben Trencsin megyei cs. kir. törvényszéki elnök; birtokosa a nemes-podhragyai jószágnak. Testvére Károly 1838-41-ben Trencsin vármegyei főszolgabíró, a forradalom után 1852-ben Trencsin vármegye cs. kir. főnöke volt. Birtokos Klobusiczon. Egyetlen leánya Szidonia Sipeky Sándornak hitvese. A családból a papi pályán is kettőt találunk: János 1803-ban pozsonyi, 1808-ban esztergomi kanonok lett, meghalt Pozsonyban 1809. dec. 31-én. József szemczi plébános, született Talloson 1782. mart. 9-én. Flóris 1842-ben Nyitra megyében esküdt volt. A család címere - mint azt Piacsek János eszt. kanonok viselte - a pajzs kék udvarában hármas zöld halmon fekvő arany koronán könyöklő kar, kezével egy sas-szárnyat tartva. A pajzs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett sasszárny között fehér galamb áll, csőrében zöld gallyat tartva.
Piacsek (Piatsek, herési és oláhsági).
 (VIII. K. 306. és 307.) A címeres levelet I. Lipóttól 1694. aug. 20. P. György, Imre és Miklós kapták. (Ered. P. Győző táblabiró tulajd. Budapesten.) – Címer. kék mezőben hármas halom koronás középsőjén vörös ruhás kar fehér szárnyat tart; sisakdísz: 2 fekete szárny között galamb csőrében ággal; takaró: kék-arany, vörös-ezüst. (Címert kérő folyamodvány Orsz. Lt.-ban). Kihirdette ugyanazon évben Trencsénm. A család Predméren (1768., 1803., 1837.), Vágbesztercén, Klobusicon, Nemespodhrágyon élt. Miklós 1778. Trencsénm.-től nyert nemességéről bizonyítványt, melyet 1782. okt. 15. Krassóm. hirdetett ki. - 1788. ugyanott alispán, később udv. kamarai tanácsos volt. - 1810. ápr. 6. ő részesült a »herési és oláhsági« előnevek adományozásában. (LR. LXII/979.) A család igen elágazott s amennyire egyes ágai a közös törzzsel kapcsolatba hozhatók, leszármazását az alábbi táblázatok tüntetik fel:
I. János; Miklós 1694 Gubernáth Borbála; György 1694. Gubernáth Zsuzsánna l. II. tábla; Miklós (Antal) (Vágbesztercze) Marczibányi Borbála; Kristóf † 1799. VI/12. tábornok báró; Miklós nb. 1778. krassói alispán Kelecsényi Teréz; József nö. 1824. Trencsén Podhradszky Júlia (Vágujhely); Anna Wattay N.; Imre Trencsénm. főpénzt. 1811. VII/16. Tersztye : Tersztyánszky Apollónia; József katona; Antal törvsz. elnök; Károly Trencsénm. megyefőnök 1852. Wachtler Mária; János testőr; Borbála Nováky N.; Kristóf * 1817. † … 1 : 1841. V/9. Nyitra : Brogyáni Const. 2 : 1857. V/6.: Latkóczy Júlia; Szidónia 1 : Sipeky Sándor (1822–1866.) 2 : 1874: VI/15. gr. Beckers Alfonz; Ede * 1843. III/18. Nyitra mh. pénzügyigazgató Aiselt Viktória; Janka mh. Schlachta János (Pozsony); János * 1781. VI/18. Lugos † 1811. u. o. Szegezdy Róza; Ignác * 1782. Lugos; Karola * 1787. Lugos; Franciska Kubicza János; Pál (1859.); Győző * 1879. XII/14. Vágujhely táblabiró; István; Amália * 1809. III/9. Lugos 1830. II/22. u. o.: Pattyánszky György;