Sajtó Torontál vármegyében (1914-ig)

Ha a vármegye szellemi kultúrájának jelenéről írunk, meg kell állapítani, hogy egyéb tényezőkön kívül a sajtónak is elsőrendű szerepe van abban, hogy Torontál vármegye kultúrája mai magasságára jutott.

Ez a szerepe annál inkább megemlítésre méltó, mert kedvezőtlenebb talaja a sajtónak alig volt az országban, mint ebben a törökdúlásnak és más harcoknak annyira kitett vármegyében.

Még egy félszázaddal ezelőtt Torontál vármegyében sajtóról egyáltalán nem lehetett beszélni, sőt még azután is, egy-két évtizeddel, a sajtó, mint közszükségleti és kulturális tényező, alig tudott érvényesülni. Csak harminc-negyven éve annak, hogy a sajtó meghonosodott, megerősödött, és kulturális tényezővé, sőt közszükségletté lett a vármegyében.

Különösen, pedig nehéz helyzete volt a magyar sajtónak, a melynek félszázaddal ezelőtt ebben az akkor úgyszólván teljesen idegen nemzetiségektől lakott vármegyében, semmi talaja nem volt.

- Wochenblatt. A szabadságharcz leveretése után két évvel tett bátortalan kísérletet Nagybecskereken Pleitz Ferencz PáI, nagybecskereki nyomdász, egy nyolcoldalas, negyedrét alakú, német hetilapocskával. Ez a lap, a mely a mai vármegyei lapoknak az ősapja, 1851 január 4-én jelent meg először Wochenblatt címmel, a melyet a negyedik számnál Gross-Becskereker Wochenblatt-ra cserélt fel s ezzel a címmel jelenik meg ma is, természetesen tetemesen kibővítve, új, modern alakban.

A vármegyének s egész Délmagyarországnak ezt a legrégibb újságját persze korántsem lehetett akkor a mai értelemben vett újságnak tekinteni, mert jó ideig csak a császári hivatalok hirdetményeit közölte, néhány gazdasági, ismeretterjesztő cikket tartalmazott s valamelyes újságformát csak 1867-ben nyert. Addig felelős szerkesztő sem volt a lapon megnevezve, csak a nyomdász és a kiadó: Pleitz Ferencz Pál, a ki 1867 után szerkesztőként szerepelt a lapon. Utána a lap felelős szerkesztője Brájjer Lajos dr., majd Mayer Rezső lett, a ki ma is felelős szerkesztőként jegyzi a lapot.

1851-től 1869-ig, tehát majdnem húsz éven át az egyetlen Wochenblatt képviselte a vármegyében a sajtót s kívüle még németnyelvű újság sem volt több. Csak 1869-ben indult meg Pancsován a Banater Post című hetilap, a mely ma Donau-Temes-Bote címmel jelenik meg.

- Torontál. Az első magyar lap 1872 április 4-én indult meg Nagybecskereken, ugyancsak Pleitz Ferencz Pál könyvnyomdász kiadásában. A lapnak a Torontál címet adták s »vegyes tartalmú« hetilapként jelent meg minden vasárnap. A lap első felelős szerkesztője Balás Frigyes orsz. képviselő volt, a ki hét éven át, 1879. július 18-án történt haláláig szerkesztette. Utána körülbelül félévig Szentkláray Jenő, majd egy évig Létmányi Nándor volt a felelős szerkesztő, a kit 1881-ben Rónay Jenő m. főjegyző váltott föl, míg öt félév múlva Hegedüs Miklós aljegyző követte, de ő is csak néhány hónapig szerepelt felelős szerkesztőként. 1882. május 11-ig, a mikor Lauka Gusztáv, a kitűnő író, később a vármegye főlevéltárosa lett a lap felelős szerkesztője. Lauka Gusztáv tíz évig szerkesztette a lapot, de közben, távollétében, néhány hónapig (1888. július 19-től augusztus 16-ig) Jankó Ágoston, a vármegye jelenlegi alispánja is. Lauka Gusztáv 1892-ben 300január 24-én megvált a laptól, mert a Torontál 1892. január 30-án alakult át politikai napilappá s egy napilap szerkesztésével járó munka az ő öregedő vállaira már súlyos teherrel járt. A lap felelős szerkesztője ekkor Brájjer Lajos dr. lett, a ki 1908. július 6-án Nagy-Becskerekről Fiuméba távozott s ott megalapította a Fiumei Estilap-ot, a melynek ma is tulajdonosa és felelős szerkesztője, míg a Torontál-nál főszerkesztőként szerepel. Azóta Somfai János a felelős szerkesztő.

- Tiszavidéki Lapok. 1872 után a sajtót ismét évekig a Torontál, a Wochenblatt és a Banater Post képviselte a vármegyében s csak 1876-ban tettek kísérletet a magyar vidékhez legközelebb fekvő Törökkanizsán egy magyar hetilap megindítására. Tiszavidéki Lapok volt a címe a társadalmi, szépirodalmi és gazdasági tartalmú lapnak, de talaja nem volt s csakhamar megszűnt.

A nyolcvanas évek elején már élénkebb és gyakoribb kísérletek történtek lapok alapítására; de a kísérletek egyike sem sikerült s a megindult lapok néhány hét vagy néhány hónap múlva feladták a küzdelmet. Különösen a Nagy-Kikindán élő magyarság buzgólkodott, hogy a magyar sajtó alapjait lerakja. A mozgalom élén Erődi Dániel, a nagykikindai gimnázium költő-tanára állott, a ki meg is indította Nagykikindán az első magyar lapot, a Kikindai Közlöny-t. De ez a lap, valamint az ebben az időtájban megindított más lapok sem sokáig bírták magukat fenntartani. A Kikindai Híradó, a Kikindai Közlöny, a Nagykikindai Közlöny egymásután szűntek meg.

- 1880-ban Nagybecskereken is megindult egy német hetilap: a Grossbecskereker Zeitung, a melyet Mollász Antal adótárnok szerkesztett és Lutsch József nyomdász adott ki, de mind ez a lap, mind az 1881-ben Nagybecskereken megindult Torontaler Bote című hetilap is, néhány heti fennállás után megszűnt.

- A nyolcvanas években a vármegyében megjelent sajtótermékek közül ma csak a Torontálvármegyei gazdasági Egyesület Értesítője című havi folyóirat áll fenn, a melyet a vármegyei gazdasági egyesület indított 1885-ben, Nagybecskereken. Az értesítő szerkesztője akkor Bartók Géza, majd Kikindai Béla volt, jelenleg pedig Marton Andor gazdasági egyleti titkár.

Valójában csak a kilencvenes években és a múlt évtizedben lendült fel a hírlapirodalom Torontál vármegyében. Ekkor indultak meg nagyobbrészt a ma fennálló lapok is, de sok lap ekkor is csak rövid életű volt néhány hónapi vagy nehány évi fennállás után megszűnt.

Megszünt lapok.

Az ez időben megjelent, de azóta megszűnt lapok a következők voltak:

Felső Torontál (Nagykikinda), Magyar Néplap (Nagyszentmiklós), Südungarische Volksblatt (Nagyszentmiklós), Nagyszentmiklós (Nagyszentmiklós), Südungarische Grenzbote (Nagybecskerek), Glasznik (Nagykikinda), Pancsova és Vidéke (Pancsova), Szadasnyost (Nagykikinda), Torontáli Ellenzék (Nagybecskerek), Délvidék (Nagykikinda), Banatyanin (Nagykikinda), Südungarische Presse (Pancsova), Zsombolyai Közlöny (Zsombolya), Pancsovai Ujság (Pancsova), Pancsovaer Zeitung (Pancsova), Szrbadia (Nagykikinda), Kikindai Ujság (Nagykikinda), Végvidék (Pancsova), Módos és Vidéke (Módos), Délvidéki Hiradó (Pancsova), Napredak (Nagykikinda), Narodnost (Pancsova), Pancsovaer Wochenschrift (Pancsova), Alibunarer Wochenblatt (Alibunár), Nagybecskereki Hirlap (Nagybecskerek), Zsombolyai Közlöny (Zsombolya), Nagyszentmiklós-Billédi Közlöny (Nagyszentmiklós), Hatzfelder Zeitung (Zombolya), Zsombolya (Zsombolya), Zsombolyai Közlöny (Zsombolya), Közérdek (Nagykikinda), Torontáli Népbarát (Nagybecskerek), Grossbecskereker Zeitung (Nagybecskerek), Pancsovai Ujság (Pancsova), Torontáler Presse (Nagybecskerek), Délvidéki Újság (Nagybecskerek).

Torontálmegye mai lapjai.

A Torontál vármegyében jelenleg fennálló lapok, heti- és havi folyóiratok alapításuk ideje szerint a következők:

- Grossbecskereker Wochenblatt (1851. Vegyes tartalmú német nyelvű hetilap. Megjelenik Nagybecskereken, minden szombaton. Hatvanadik évfolyam.) Felelős szerkesztője: Mayer Rezső, kiadó: Pleitz Ferencz Pál, Nagybecskerek.

- Donau-Temes-Bote (1869. Politikai hetilap. Megjelenik Pancsován hetenkint kétszer: csütörtökön és vasárnap. Negyvenkettedik évfolyam). Felelős szerkesztő: Wittigschlager Károly. Kiadó: Wittigschlager E., Pancsova.

- Torontál (1872. Politikai napilap. Megjelenik Nagybecskereken, mindennap este 6 órakor). Főszerkesztő: Brájjer Lajos dr., felelős szerkesztő: Somfai János, kiadó: Pleitz Fer. Pál, Nagybecskerek.

- Gross-Kikindaer Zeitung (1874. Politikai hetilap. Megjelenik Nagykikindán, hetenként egyszer: minden vasárnap. Harmincnyolcadik évfolyam). Felelős szerkesztő és kiadó: Kolb Vilmos, Nagykikindán.

- Torontáli Hirlap (1882. Politikai hetilap. Megjelenik Nagykikindán, hetenként kétszer: csütörtökön és vasárnap. Huszonkilencedik évfolyam). Felelős szerkesztő: Deák Gyula dr., kiadótulajdonos: a szerkesztőség.

- Südungarische Bürgerzeitung (1882. Társadalmi hetilap. Megjelenik Perjámoson, hetenként kétszer: szombaton és csütörtökön. Huszonkilencedik évfolyam). Felelős szerkesztő és kiadó: Pirkmaier Alajos.

- Torontálvármegyei Gazdasági Egyesület Értesítője (1886. Megjelenik Nagybecskereken, évenként 6 füzetben. Huszonötödik évfolyam). Felelős szerkesztő Marton Andor, társszerkesztő: Jakabházy Béla. Kiadja a Torontálvármegyei Gazdasági Egyesület.

- Zsombolyaer Zeitung (1887. Politikai hetilap. Megjelenik Zsombolyán, hetenként egyszer: vasárnap. Huszonnegyedik évfolyam). Felelős szerkesztő: Ifj. Koch János, társszerkesztő: Kerényi Miklós dr.

- Felső Torontál (1891. Társadalmi hetilap. Megjelenik Nagyszentmiklóson, hetenként egyszer: vasárnap). Felelős szerkesztő: Wiener Náthán, főmunkatárs: Jeszenszky Géza dr., kiadó: Wiener Náthán.

- Határőr (1891. Társadalmi hetilap. Megjelenik Pancsován, hetenként egyszer: vasárnap. Huszadik évfolyam). Főszerkesztő: Rónai-Aross Lajos, felelős szerkesztő: Wittigschlager Lajos, kiadó: Wittigschlager C.

- Keresztyén Evangélista (1892. Evangélikus református egyházi folyóirat. Megjelenik Nagybecskereken; havonként kétszer: minden hó 10-én és 25-én). Tizenkilencedik évfolyam). Szerkesztő és kiadó: Szalay József.

- Nagykikinda und Umgebung (1893. Politikai hetilap. Megjelenik Nagykikindán, hetenként egyszer: vasárnap. Tizennyolcadik évfolyam). Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Hochstrasser János dr., főmunkatárs: Dietl Gusztáv.

- Délvidéki Tanügy (1895. Nevelés-oktatásügyi folyóirat. A Délmagyarországi Tanítóegylet közlönye. Megjelenik Nagybecskereken havonként egyszer. Tizenhatodik évfolyam). Felelős szerkesztő: Bányai Jakab, kiadja: a Délmagyarországi Tanítóegylet.

- Módos (1899. Társadalmi hetilap. Megjelenik Módoson hetenként egyszer vasárnap. Tizenkettedik évfolyam). Felelős szerkesztő: Rosenberg Ármin. Kiadó: a »Patria« nyomda.

- Törökkanizsa és Vidéke (1901. Politikai hetilap. Megjelenik Törökkanizsán, hetenként egyszer: csütörtökön. Tizedik évfolyam). Felelős szerkesztő és kiadó: Schwarz Jenő dr.

- Torontáler Nachrichten (1905. Társadalmi hetilap. Megjelenik Perjámoson, hetenként kétszer: csütörtökön és szombaton. Hatodik évfolyam). Felelős szerkesztő és kiadó: Frischmann József.

- Unser Blatt (1906. Politikai hetilap. Megjelenik Nagybecskereken, hetenként egyszer: szombaton. Ötödik évfolyam). Felelős szerkesztő és kiadó: Held Károly.

- Törökbecse (1906. Társadalmi hetilap. Megjelenik Törökbecsén, hetenként egyszer: vasárnap. Ötödik évfolyam). Felelős szerkesztő: Rósa Géza.

- Südungarische Rundschau (1907. Politikai hetilap. Megjelenik Nagybecskereken, hetenként egyszer: szombaton. Negyedik évfolyam). Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Kaufmann István.

- Felső Torontáli Közlöny (1910. Politikai hetilap. Megjelenik Nagykikindán, hetenként kétszer: vasárnap és csütörtökön. Második évfolyam). Felelős szerkesztő: Türk Marczel dr., kiadó: Sonderling Károly.

- Pancsova és vidéke (1910. Társadalmi hetilap. Megjelenik Pancsován, hetenként egyszer: vasárnap. Második évfolyam). Felelős szerkesztő és laptulajdonos Hódy Antal dr.

- Torontáli Híradó (1911. Politikai hetilap. Megjelenik Nagybecskereken, hetenként kétszer: szerdán és szombaton: Első évfolyam). Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Kanizsa Ármin.

- Pancsovaer Bürgerblatt (1911. Társadalmi hetilap. Megjelenik Pancsován, hetenként egyszer: vasárnap. Első évfolyam). Főszerkesztő: Hódy Antal dr., felelős szerkesztő: Ring Ede, kiadó: Horovitz Adolf és fia.

- Törökbecse és Vidéke (1911. Társadalmi hetilap. Megjelenik Törökbecsén, hetenként egyszer: vasárnap. Első évfolyam). Felelős szerkesztő: László B. Jenő: Főmunkatárs: Ernst Sándor.

Forrás: Torontál vármegye. A sajtó, közművelődési egyesületek és könyvtárak, írta Vende Ernő