Temesvári sajtó (1781-1914)
*A megindulásuk után csakhamar megszűnt, jelentéktelen lapokat időrend szerint egyszerűen felemlítjük, a többit, pedig a legszükségesebb adatok felsorolásával közöljük.

Temesvár első lapja már 1771-ben jelent meg Intelligenz Blatt címen, Heimerle Mátyás nyomdász kiadásában, hetenként egyszer.
- 1781-ben Temesvarer Zeitung politikai hírlap. Kiadó Trattner János Tamás. Rövid ideig élt.
- 1787-ben Temesvarer Merkur. Kiadó Eisenführer József. Rövid ideig állott fenn.
- 1805-ben Temesvarer Wochenblatt. Kiadó ifj. Jónás Lajos. Szintén rövid életű volt.
- 1809-ben Tagesbericht. Kiadó Klapka József. Rövidesen megszűnt.
- 1828-ban Banater Zeitschrift. Kiádó ugyanaz. Ugyanaz évben megszűnt.
- 1830-ban Thalia. Kiadó Klapka József.
- 1831-ben Temesvarer Wochenblatt. Kiadó Beichel József. 1840-ben szűnt meg.
- 1840-ben Temesvarer Wochenblatt. Kiadó ugyanaz. 1849-ig állott fenn. Szerkesztők Klapka József, Beichel Károly, Wachtel Dávid dr., Stokinger Mór, Feldinger G. dr., majd Hirschfeld Károly.

- 1848-ban indult meg Hazay Ernő kiadásában a Tagesanzeiger című első temesvári napilap, de rövid idő alatt „felsőbb nyomás” következtében megszűnt. Ugyancsak ez időben indult meg a Der Südungar Wachtel Dávid dr. szerkesztésében és kiadásában. Mint a Tagesanzeigernek, ennek is hazafias iránya miatt kellett megszűnnie 1848 okt. végén.

- 1849-ben Temesvarer Anzeiger. Kiadó Beichel József. 1851-ben megszűnt.

- 1851-ben Euphrosine. Szerkesztő Feldinger G. dr. Fél évig állott fenn.
- 1851-ben Banater Courir. Kiadó Beichel, szerkesztő Feldinger. Csak néhány száma jelent meg. Folytatása a Banater Telegraph. 34 száma jelent meg.
- 1851-ben Landes-Gesetz und Regierungsblatt hivatalos lap: 1860-ig jelent meg.

- 1852-ben indult meg a Temesvarer Zeitung című napilap. Szerkesztője 1860 végéig Flatt András volt és a lapot a cs. kir. fiók-államnyomda nyomta. Ez újság a Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság kormányának hivatalos lapja volt 1860-ig, vagyis a visszacsatolásig. Ez volt itt az első politikai napilap. 1861 elején, a mikor a lap megszűnt hivatalos közlöny lenni, Hirschfeld Károly lett a tulajdonosa és szerkesztője, míg 1864 végén Uhrmann Márton vásárolta meg. 1866 nov. 1-én Niamesny Mihály ügyvéd, a kereskedelmi és iparkamara titkára lett a szerkesztő, 1867 ápr. 30-ig, a mikor Strasser Albert váltotta fel, de ugyanez év nov. 3-tól már maga Uhrmann szerepel szerkesztőként, de csak egy hétig, mivel nov. 11-én már Zilahy Pál dr. bécsi újságíró volt a szerkesztő 1868 aug. 30-ig, utána ismét Uhrmann, de már dec. 15-től Blau Manó, egész 1870 aug. 15-ig, a mikor Silberstein Eötvös Adolf, a kiváló író vette át helyét és maga mellé vette Sternberg Adolfot, a Pester Journal egykori szerkesztőjét. E lapnak ezidőtájt Török János, a későbbi polgármester és budapesti főkapitány is munkatársa volt. Sternberg 1882 őszig maradt a lap élén. Időközben a lap Uhrmann leányára, majd az ő révén férjére, Heim Antalra szállott. Sternberg távozása után Vaisz Lajos egy évig, Eichner S. tíz hónapig, Bolgár Ferencz két hónapig, Schmidt Norbert egy évig és Weiszberger Manó két hónapig szerkesztette a lapot. Utána 1886. szeptembertől 1867. márciusig ismét Sternberg következett. Időközben Heim megvette a Südungarischer Lloyd című napilapot és azt lapjába olvasztotta, az egyesült lap szerkesztésével pedig Barát Ármint bízta meg. 1891 elején ünnepelte 40 éves jubileumát. Mikor Barát Ármin a Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök meghívására átvette a sajtóiroda vezetését, Kácser Romulus lett a lap szerkesztője.

- 1853-ban Kundschaftblatt. Kiadók Hazay Márk és fia Vilmos.
- 1853-ban Unterhaltungsblätter. Szerk. Hirschfeld Károly. A 26-ik számmal megszünt.
- 1861-ben Uhrmann Márton és Hazay Vilmos kiadásában és Gelich Richárd a későbbi honvédtábornok szerkesztésében indult meg a hetenként háromszor megjelent Grenzbote politikai lap, melyet azonban a provizórium alatt a helytartótanács, hazafias iránya miatt, betiltott.
- 1862-1866 között Temesvarer Woehenblatt. Kiadók Förk és Steger. Szerk. Förk Károly Gusztáv.
- 1867-ben Banater Chronik. Szerk. Hirschfeld Károly.

A Neue Temesvarer Zeitung politikai napilap 1868 jan. 1-én indult meg. Szerkesztői voltak 1868-tól 1882 júniusig Strasser Albert, utána Reische Frigyes 1887 nov. 13-ig, majd Guidkovszky Kornél 1892 nov. 1-ig, őt követte Dévay Ferencz, most pedig Lovas Antal a szerkesztője. Kiadói voltak 1881-ig Förk és társa, utána a cégtárs, Steger Ernő, azután ennek utódai, most pedig Lovas Antal és Strobl Dezső. E lap 1882 nov. 29-től 1884 dec. 31-ig naponként kétszer, reggeli- és estilapként jelent meg. Melléklapjai voltak az Illustrirtes Familienblatt, a Sonntagsblätter és a Leuchtkugeln.

- 1868 és 1871 között Temesvarer Anzeiger. Kiadó Massner Gusztáv Ottomár.
- 1868-ban Temesvarer Zwischenakt. Kiadók Magyar testvérek. Csak néhány száma jelent meg.
- 1870-71-ben Temesvarer Sonntagsblatt. Kiadók Diemer K. és Wallace Zsigmond dr. Rövid életű volt.
- 1871-től 1873-ig állott fenn a Strasser Albert szerkesztése alatt, a temesvári szabadkőmíves páholy Union című hivatalos lapja.
- 1871-ben Wochenkrebs heti élclap; csak fél évig jelent meg.
- 1872-ben Jugendbätter. Schäffer Károly kiadása és szerkesztése. Négy évig állott fenn.

A Der Landbote című politikai hetilap 1872-ben indult meg. Alapította Grosz József dr. 1874-ben lett politikai lappá. 1876-ban a Hausfreund volt a melléklapja, 1895-ben pedig a Sonntagsfeier. Grosz 1877-ig szerkesztett, azután 1879-ig Wolafka Nándor dr., 1881-ig Palmer Mátyás dr., 1883-ig Ochsenfeld Vendel, 1886-ig Ehling János, 1893-ig Blaskovics Ferencz, 1896-ig Schlinger József és azóta Kraushaar Károly. Kiadói voltak Grosz Józsefen kívül, Mayr János, utána Schlinger Jozsef és most Kraushaar Károly.

Az Ungarische Biene, a délvidéki méhészegylet havi folyóirata, Grosz József dr. szerkesztésében és kiadásában 1873-ban indult meg. 1876-tól az egyesület lett a kiadója, szerkesztői, pedig báró Ambrózy Béla és Grand Miklós. Most Budapesten jelenik meg. Magyar kiadása is volt 1877-től, Magyar Méh címen.
- 1874-77 között Gasthofzeitung. Kiadók Bauer M. és egy társaság, szerk. Hirschfeld és Bauer M.
- 1875-ben Temesvarer Wochenblatt. Szerk. Förk. Csak öt száma jelent meg.
- 1876-ban Temesvarer Volksblatt. Kiadó és szerkesztő Reiner Adolf. 20 száma jelent meg.

A Die Posaune című illusztrált élclap, Mayerfi J. C. kiadó szerkesztésében 1876-ban indult meg. Az álnév alatt lappangó Lechenmayer J. C. kiadó azonban lelepleztetvén, Knopf Dávid hordárt jelentette be és a lap címét Neue Posaune-ra változtatta. Az álnév használata miatt reá rótt büntetés után, 1879 végén a lapot beszüntette, de 1880-tól Posaune néven ismét megindította. Szerkesztőül Dr. Peitsche álnév szerepelt. 1880-ban Lechenmayer két havi fogságra ítéltetvén, ez alatt a lap szünetelt, de ápr. 1-én ismét megindult. Mostani kiadója és szerk. Jenkner Gusztáv.

- 1877-től 1882-ig kiadott Südungariseher Bote, kiadó szerk. Reiner Adolf, előbb hetenként kétszer, majd négyszer és végül naponként jelent meg. Politikai lap volt.
-1877-ben Der Hausfreund, 1878-ban szünt meg. Szerkesztői Hetzl S., Wiener J. P. és Petrás. Kiadója Steger Ernő.
- 1875-től 1888-ig Südung. Ackerbau-Zeitung, kiadó-szerk. Wettel F. J.
- 1880-tól 1887-ig Beamten-Zeitung kiadószerk. Berán Oszkár. A nagykikindai Tisztviselők Lapjába olvadt. 1891-ben a Községi közigazgatás új címet vette fel. Megszünt 1891-ben.
Csak néhány hónapig állott fenn az 1880-ban Strasser Albert és Sternberg Adolf kiadók szerkesztése alatt megindult Die Laterne című élclap.
- 1881-ben Zeitschrift für Hausfrauen kiadó Wettel F. J., szerk. Rosenfeld Mór. Hat száma látott napvilágot.
- 1881-ben Der Sammler, kiadó-szerk. Förk.
- 1882-ben Banater Musik- und Sänger-Zeitung kiadó-szerk. Wetted F. J.

A Temesvarer Lloyd című politikai napilap 1882 aug. 1-én indult meg Strasser Albert kiadó szerkesztésében, de 1882-ben a Südung Bote-val olvadt össze. A Temesvarer Llyod és a Südung. Bote fuziójából keletkezett 1882 nov. 16-án a Südung. Lloyd polITIKAI napilap. Kiadói és szerkesztői Strasser és Reiner voltak, 1884-től azonban csak Reiner Adolf egyedül. 1885-ben a lap Hössler Emilé lett, 1885-ben pedig Barát Ármin lett a szerkesztő. 1887-ben Heim Antal vette meg a lapot és egybeolvasztotta a Temesvarer Zeitunggal, melynek szerkesztője szintén Barát Ármin lett.

- 1882-ben Temesvarer Mittagblatt. Rövidesen megszűnt. Szerk. Fulda János, kiadták a Magyar testvérek.
- 1883-ban megjelent és megszűnt a Südung. Anzeiger, Klein. J. adta ki.
- 1884-ben Südung. Gewerbe-Zeitung. Kiadó Hössler Emil, szerk. Reische Frigyes. Megszünt.
- 1884-ben Temesvarer Tagblatt. Kiadó-szerk. Pelzer S. Megszünt.
- 1885-ben Der Beobachter. Kiadó-szerk. Hössler Emil volt, Hetzl S. mellett. 1885-ben Berán Oszkáré lett és Volkswirthschaft címen nemsokára megszűnt.
- 1886-1888 között Südung. Bauer. Kiadó Reichrat József, szerk. Petrásch György. - 1885-ben Südung. Presse, hetenként ötször megjelenő politikai lap. Kiadó és szerk. Reiner Adolf. Csak néhány száma jelent meg.
- 1885-1894 között Romänische Jahrbücher. Kiadó Diaconovits Cornél, szerk. Branisce Valér.

A Neuer Landbote hetilap 1886-ban indult meg. Kiadó Reisz Aloizia, szerk. Kádár Antal volt. 1887-ben Der Freimüthige Landbote lett belőle. 1887-ben Kádár lett a tulajdonosa is és 1888-ban politikai lappá lett. 1888-ban címe a Der Freimüthige-re változott. 1893-ban Blaskovics Ferencz lett a tulajdonosa és szerkesztője és most is ő vezeti a lapot, melynek melléklapja a „Sonntagsblatt”.

- 1886-ban Temesvarer Damen-Zeitung. Szerk. Dimitrievics Milos, kiadó Hössler Emil.
- 1887-ben Temesvarer Tagblatt. Kiadó Aranyossy L. és társa, szerk. Berán Oszkár, csak 1887-ben jelent meg.
Az Ung. Rosen-Zeitung-ot 1887-ben Kaufmann Ernő dr. alapította, 1893-ban eladta Mühle Vilmosnak, 1896-ban szűnt meg.
- 1888-ban indult meg a Neue Südung. Zeitung politikai napilap. Előbb naponként kétszer. Kiadó a „Délmagyarországi nyomda és kiadói szövetkezet” volt, utána rövidesen Reische Frigyes, egyszersmind a szerkesztőség főnöke, a fel. szerk. pedig Tofis Mór. Megszűnt.
- 1888-ban indult és szünt meg a Das Freie Wort. Kiadó Hetzel S. és szerk. Strasser Albert.
- 1889-ben Der Ung. Landwirth, előbb „Volksfreund” címen. Szerk. és kiadó Kraushaar Károly. Megszűnt.

A Südungarische Reform politikai napilap 1889-ben indult meg. 1893-ban naponként kétszer jelent meg. Szerkesztője és kiadója kezdettől fogva ifj. Steiner Károly. 1898-ban melléklapja lett az Unsere Gesundheit. Jelenleg szerkesztőtulajdonosa Steiner Ferencz volt orsz. képviselő, ki a lapot fivérének 1907-ben történt halála után átvette és ugyanabban a független politikai szellemben vezeti tovább.

- 1889-ben megindult és megszűnt Der Pantoffel élclap, kiadó-szerk. Rácz J. F.
- 1890-ben jelent és szűnt meg a Frauenzeitung, míg a Der Rathgeber című. mezőgazdasági lap, mely Lechenmayer kiadásában, Lang Mátyás szerkesztésében 1891-ben indult, 1892-ben már szintén megszűnt.
- 1893-ban St. Gerardusblatt, 1898-ig élt, kezdetben Magyary Pál szerk. alatt, majd a Landbote melléklapja lett, előbb Schlesinger József, majd ismét Magyary szerk. alatt, 1898-tól ismét önálló lap lett, a mikor Kramp János volt a kiadója, 1898-ban megszűnt. Hasonló irányú volt az 1894-97 között fennállott Seelentrost. Kiadó-szerk. Engels János dr. Magyar kiadása a Lelki Vigasz volt.

A Volkswille című heti munkáslap 1894-ben indult meg. Kiadó és szerk. Blum Róbert volt. Most Bauer György a szerk. és Spielmann Károly a kiadója.
- 1895-ben indult és szűnt meg a Der Schalk élclap, szerk. Graef János. Ennek magyar fordítása az Élczlapok, kivonata a Der Kobold.
- 1897-ben Handel u. Gewerbe, szerk. Kácser Romulus.
- 1898-ban Fortuna. Kiadó a Fortuna váltóüzlet, szerk. Hartmann A.
- 1898-ban Das Freie Wort. Kiadó-szerk. Novotny József. Megszűnt.

Az első temesvári magyar lap a Delejtű volt, 1858-ban indult meg és 1861-ig állott fenn. Minden kedden jelent meg. Kiadója és szerkesztője Pesty Frigyes volt, 1861-ben a szerkesztést Öttevényi vette át, 1861-ben pedig Hazay Vilmos lett a kiadó. Hazafias iránya miatt 1860 szept. 1-én Pestyt és Hazayt elfogták és Josefstadtban elzárták. Több havi szünet következett, de 1860-ban Pesty ismét megindította lapját, 1861-ben Pesty orsz. képviselővé választatván, Öttevényi vette át a szerkesztést, utána pedig Hazay, míg 1861 júl. 23-án megszűnt.

Néhány esztendő múlt el, míg 1869-ben ismét megindult egy magyar lap. Ez is csak egyházi havi folyóirat volt, Csanád címen, melyet Kun László alapított. A második évfolyamtól Csiky Gergely dr. volt a szerkesztője.
- 1870-ben Gazdasági Értesítő, a gazd. egyesület közlönye. Kiadó-szerk. Mokry István, 1872 végén megszűnt.
A Történelmi Adattár havi folyóirat, Ortvay Tivadar és Szentkláray Jenő kiadásában és szerkesztésében, 1871-ben indult és 1874-ben szűnt meg.
Ezt követte 1872-ben az Ormós Zsigmond kezdeményezésére alakult Temesi Lapok politikai napilap, 1874-ig Kakujay Gyula dr., azután rövid ideig Löszek Mihály, majd Tácz József és 1874 nov. 18-tól 1875 ápr. 30-ig Vuchetich Endre, utána ismét Tácz, 1878-tól 1880-ig S. Sallay Jenő szerkesztette, 1880 okt. 17-én Délmagyarországi Lapok lett a neve és Aldor Imre a szerkesztője 1887-ig, utána Magyar S. és júl. 22-től Tábori Róbert, 1887 okt. 4-én Délmagyarországi Közlöny címet vett fel. Táborit 1890 június 1-én Lendvai Miklós követte és kiadók a Magyar testvérek voltak 1894-ig, a mikor Csendes Jakab lett a kiadó, 1896-ban pedig Lendvai Miklós és Sándor. Miklósnak 1912-ben történt elhunyta óta Osztie Andor a szerkesztő.

- A Történelmi és Régészeti Értesítő, A Múzeumtársulat közlönye, 1875-ben indult meg. Évenként 4 füzet jelenik meg belőle. Szerkeszti mindenkor a főtitkár. Jelenlegi szerkesztője Berkeszi István.
- A Természettud. Füzetek, a Délmagy. Természettud. Társulat közlönye 1877-ben indult meg. Szintén 4 szám jelenik meg belőle évenként. Megelőzte az Évkönyv. Azelőtt 6 füzet jelent meg belőle évenként. Mostani szerkesztője Steiner Vilmos dr.

A Magyar Méh, mint már említettük, az Ungarische Biene fordítása volt és 1877-tól 1884-ig állott fenn. Most Budapesten jelenik meg.
- A Délmagyarországi Tanítóegylet közlönye 1879-től 1882-ig állott fenn és kétszer havonként jelent meg. Szerk. Elemy Sándor.
- 1878-ban indult meg a Havi Közlöny, az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. Szerkesztő és kiadó Tokody Ödön volt, most pedig Kováts Sándor dr.
- A Temesvidéki Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1880-1882-ben jelent meg kéthavonként egyszer, Kecskés Sándor szerkesztésében,
- A Délibáb ifjúsági folyóirat 1881-1882-ben jelent meg havonként kétszer, Löwy Miklós szerkesztésében és ifj. Magyar Dávid kiadásában.
- 1882-től 1884-ig állott fenn Weninger János kiadó szerkesztése alatt a Temesvári Hírlap című humorisztikus hetilap.
- Rövid időszaki közlöny volt az 1886-ban megjelent Napi Közlöny, mely a Magy. Orvosok és Természetvizsgálók az évi nagygyűlése alkalmából jelent meg.
- 1886-1887-ig jelent meg az Egyesüljünk hetilap, bírósági végrehajtók számára. Kiadója Bossányi József, szerk. id. Gyertyánffy Béla volt.
- A Temesvári Hírlap című képes hetilap 1886-87 között állott fenn és az előbbi hasonló nevű lapnak volt a folytatása. Szerk. tulajdonosa Weninger János volt.
- 1886-tól 1888-ig jelent meg a Bőlcsészeti Folyóirat negyedévenként, előbb Kiss János dr. és Palmer Mátyás, majd egyedül Kiss szerk. és kiadásában.
- A Rózsa-Újság a Rosen-Zeitung-nak volt a fordítása.
- Alig néhány száma jelent meg az 1887-ben megindult Délmagyarország című lapnak.
- A Délvidéki Törv. és Közig. Ertesítő heti közlöny csak 1891-92-ben jelent meg, Steiner Adolf dr. és Dobrov Ede dr. szerkesztették.
- 1891-1893 között jelent meg a Délvidéki Szemle. Kiadó-szerk. Weninger János volt.

- 1893-1896 között állott fenn a Délvidéki Ellenőr, kiadó-szerk. Steiner Ferencz volt. Előbb hetilap volt, 1894-től hetenként kétszer, 1895-től pedig háromszor jelent meg. Az orsz. nemzeti párt orgánuma volt.
- 1894-ben: az Állatvédő. Az Á.-Egyesület hivatalos lapja. Szerk. voltak az elnökök és titkárok. Megszűnt.
- 1894-ben: Szt.-Gellértlap. Kiadó-szerk. Magyary Pál. Megszűnt.
- 1894-től 1897-ig: Lelki Vigasz. Kiadó-szerk. Engels János dr. Német kiadása a „Seelen-Trost” volt.
- 1895-ben: Gyorsírászati Hírlap. Szerk. Rosenthal Mór. 16 száma jelent meg.
- 1895-ben: Élczlapok. Szerk. Gref János. Ennek kivonata volt a Kópé.
- 1895-1897-ig: Velocitas sportközlöny. Szerk. Neuhausz Ernő.
- 1896-ban: Délvidéki Turista. Szerk. Erdélyi Károly dr.
- 1896-ban: Hétfői Lapok. Kiadó volt az „Unió” nyomda, szerk. Lányi Zsigmond.
- 1896-ban Délvidéki Tanügy, a Délmagyarországi Tanító-Egylet közlönye. Szerk. Reitter Ferencz. Megszűnt.
- 1897-ben: A Zuhany élclap. Kiadó: Korger Károly, szerk. Török István.

A Városi Közlöny hivatalos folyóirat 1898. január 15-én indult meg. Megjelenik minden hó 15-én. Szerkeszti a mindenkori főjegyző, jelenleg Geml József kir. tan.
-1898-ban: Délvidéki Sport. Szerkesztők: Neuhausz Ernő és Osztie Andor. Megszűnt.
- 1898-ban: Temesvári Napló napilap. Kiadó Klein Nándor, szerk. Reiner Adolf. Két hó után megszűnt.
- 1898-ban: Temesvári Naplók. Hetilap: Kiadó-szerk. Dereztye György Miklós. Néhány száma jelent meg.
- 1898-ban: Közgazdaság. A gazd. egyes. hiv. közlönye. Szerk., Lendvai Miklós. Megszűnt.

A vegyes, magyar és német nyelvű lapok közül 1886-ban jelent meg a Kiállítási Lap. Kiadók Magyar testvérek, szerk. Stumpfoll Ede. Egy száma jelent meg.
- 1886-ban: Útmutató. Wegweiser. Kiadó Fried Lipót. Csak egyszer jelent meg.
- Tisztviselők Lapja, lásd Beamten-Zeitung alatt.
- Continent. Mellékcíme: Központi Értesítő. 1885-1895 között jelent meg. Kiadó-szerk. Kollmann Rudolf.
- 1891-ben: Temesvári kiállítási közlemények. Kiadó-szerk. Strasser Albert. 25 száma jelent meg.
- 1891-92-ben. Délmagyarországi Pinczér-Ujság. Kiadó-szerk. Muzsaly Béni.
- 1892-tól 1896-ig: Herculesfürdő. Hivatalos közlöny. Szerk. Brettner Ernő, Uhrmann H. és Morvin Frigyes.
- 1894-1895-ben: Kereskedők Lapja. Egyleti közlöny. Szerk. Tedeschi János.
- 1895-1896-ban: Papyrus szaklap. Kiadó-szerk: Rácz F. János.
- 1896-ban: Magyar Hirdetési Újság. Kiadó-szerk. Grosz Jakab.
- 1896-ban: Temesvári Lakáshirdető. Kiadó-szerk. Lechenmayer Károly.

A román nyelvű lapok között 1874-75-ben állott fenn a Priculiciu élclap. Kiadó-szerk. Rotariu Pál.
- 1876-78 között: Higiena si Serl'a. Kiadó Negrutiu N. F., szerk. Vasiciu P. dr.
- 1880-1894-ig: Luminátoriul, politikai lap. Kiadó Dregics Mellett, szerk. Rotariu Pál. - 1885-ben: Timisiana. Kiadó-szerk. Pakatian V. Tivadar. Megszűnt.
- 1886-tól 1892-ig: Gazeta Poporului. A Timisiana folytatása. Kiadók és szerk. Pakatian V. Tivadar és Kosariu Miklós.
- 1886-1887-ig: Advocatul Poporal. A Luminatoriul melléklapja.
- 1891-ben: Satenul. Kiadó-szerk. Andreesku E.
- 1894-98: Dreptatea. Politikai napilap. Szerk. Branisce Valér dr., Candrea György, Voniga Döme, majd Trif Aurél.
- 1894-98-ig: Foaia de Dumineca. Politikai hetilap, Szerk. a Dreptatea szerkesztői.
- 1895-ben: Controla. Politikai lap, hetenként kétszer jelent meg. Kiadó-szerk. Barcian János V. Megszűnt.

A szerb nyelvű lapok közül 1851-ben indult meg a Južna Pčela. Kiadó-szerk. Medakovic Milodár. 1852-ben megszűnt.
- 1878-80-ig: Narodni Glasznik, politikai lap. Szerk. Jovanovits Pál.
- 1880-ban: Smotra. Kiadó Jovanovits, szerk. Markovits Nikola. Megszűnt.

Az ezeken kívül időközben megindult és megszűnt lapok még:
- Zorile. Hetilap. Kiadó-szerk. Indrescu Ábrahám.
- Humoristische Marken-Zeitung. Havi folyóirat. Kiadó-szerk. Berey István.
- Raiffeisen Bote. Szaklap. Kiadó-szerk. id. Anheuer János.
- Temesvári Lakáshirdető. Forgalmi közlöny. Kiadó-szerk. Szőlősi Ármin.
- Levélbélyeg Tőzsde. Heti szaklap. Kiadó-szerk. Ürményi Dezső dr.
- Délmagyarországi Gépvásár. Gépszaklap. Kiadó Rohlik Ferencz szerk. Nagy János.
- Világpostabélyeg-hirlap. Kiadó-szerk. Abonyi Zsigmond.
- Az Orvos. Heti szaklap. Kiadó-szerk. Roth Kálmán dr.

A már fölsoroltakon kívül időközben megindult és fennálló lapok:
- Temesvarer Volksblatt. Politikai napilap. Kiadó-szerk. Kastriener Samu.
- Temesvári Hirlap. Politikai napilap. Kiadó-szerk. Pogány Mihály.
- Temesvári Újság. Politikai napilap. Kiadó Lotter Ferencz, szerk. Schweiger Béla dr. - Die Zeitung. Polit. napilap. Kiadó Lotter Ferencz, szerk. Kartjé Mihály.
- Deutsch-Ungarischer Volksfreund. Polit. hetilap. Kiadó Schmidt Fülöp, szerk. ifj. Herber József.
- Temesmegyei Hivatalos Lap. Hetilap. Kiadó a vármegye, szerk. Tőkés István dr.
- Plugarul roman „Babu Izatului” élclap melléklettel. Hetilap. Kiadó-szerk. Mitru Miklós.
- Színházi Ujság. Kiadó-szerk. Vuchetich Endre és Juhl Marczel.
- Kath. Egyházi és Zeneközlöny. Havi közlöny. Kiadó a Czeczilia-egylet, szerk. Járosy Dezső.
- Von der Heide. Folyóirat. Kiadó-szerk. Orendi Hommenau Viktor.
- Temesvári Színház. Kiadó Csendes Lipót, szerk. Osztie Andor.
- Revista Preotilor. Lelkészek lapja. Kiadó-szerk. Voniga Dávid.
- Az Erdő. Szaklap. Kiadó-szerk. Török Sándor.
- Orsz. Hirdető Ujság. Hetilap. Kiadó-szerk. Király Miklós.
- Bios. Havi folyóirat. Kiadó a Bios-szövetkezet, szerk. Ajváz, Szvetozár.
- Az Ördög. Heti élclap. Kiadó-szerk. Muresián Döme.
- Az Utazó. Havi szaklap. Kiadó a Délmagy. Utazók Egyesülete, szerk. Leipnik Adolf dr.

Forrás: Temesvár. Irodalom, tudomány és művészet, írta Vende Ernő