Sajtó Temes vármegyében (1914-ig).

Temes vármegyében jelenleg a következő lapok jelennek meg:

A legrégibb megyei magyar lap a Délvidék, melynek nagy kulturális fontossága miatt a következőkben adjuk történetét:

A „Délvidék” megteremtésének eszméje a Verseczi Magyar Nyelvterjesztő egyesületből indult ki. Az egyesület akkori elnöke, Kormos Béla dr., és Rudnai Nikolits Sándor akkori főispán vetették fel az alapítás eszméjét. Délvidéki Nemzetőr címmel 1886. március 25-én már meg is indult Perjéssy Lajos szerkesztése alatt. Első munkatársai voltak Kormos Béla, ki számos vezető czikket és érdekes történeti visszaemlékezéseket írt a lapba. Itt kezdte - még mint fiatal joghallgató - írói pályafutását Herczeg Ferencz, ki mai napig munkatársa a lapnak. Milleker Bódog, Versecz monográfusa, Stumpfoll Ede temesvári szakiskolai igazgató, Endrődy Géza csendőr főhadnagy. Helyettes szerkesztők voltak: Oroszlámosi Törös Ferencz, akkor verseczi főreál-iskolai tanár, Perjéssy Mihály dr. kir. ítélő táblabíró Szegeden, Dékány Lajos pozsonyi tanár, Buday József, ki különösen a tollharcokban állta meg a helyét, Geszler Gyula evangélikus lelkész, Takács Gyula, Gosztonyi János áll. főreál-iskolai tanárok, Ambrus Artur hittanár, jelenleg plébános, ifj. Tarnói Buocz Béla dr. ügyvéd, Szalay Lajos főmérnök, ki erős tollával, sohasem lankadó kitartással vívott hosszú időn át súlyos harcokat a lapban a magyarság ellenségeivel. Az utóbbi években Dovucz János tanító és Kirchner Ernő kiadóhivatali főnök voltak helyettes szerkesztők. Kiválóbb munkatársai voltak: Richter Aladár dr., kolozsvári egyetemi tanár, Mayer Gyuláné, Zemplényi Árpád, Gérecz Károly dr. tanár, Dengi János dr. kir. tanfelügyelő, id. Perjéssy László kereskedelmi iskolai igazgató, ifj. Perjéssy László, Szörényi József dr. budapesti főgimnáziumi tanár, Kohn Emil dr. szerkesztő, Szabolcska Mihály, a kiváló költő, Kuntz Henrik evangélikus lelkész, Halmos Béláné stb. 1892-ben a lap meghasonlásba kerülvén kiadójával, megvált attól és ezen túl Délvidék címmel jelenik meg Kirchner Ernő kiadásában, ki jelenleg is a lapnak felelős szerkesztője.

A többi magyar lapok a keletkezés idejének rendje szerint a következők:

- Buziásfürdői Közlöny, azelőtt Buziás. Felelős szerkesztője és kiadója ifj. Bach József, főmunkatársa Kelemen János. 11 év óta áll fenn.

- Csákova és Vidéke, Csákovaer Zeitung. Felelős szerkesztő Szántó Aladár. X. évf.

- Lippai Ujság. Felelős szerkesztője és kiadója Rafila Demeter. IX. évf.

- Radna-Lippa, mintegy harminc évvel ezelőtt keletkezett. Előbb német újság volt Neue Lippaer Zeitung címmel. Később magyar lap lett és Radna-Lippa és Vidéke címmel Straussmann Jakab szerkesztette. Majd a Radna-Lippa nevet vette fel és Zach Józsefné szerkesztette, ki az első női lapszerkesztő volt Magyarországon. Tőle vette át Zeitler Lajos, ki a lapot 10 év óta szerkeszti.

- Versecz és Vidéke. Felelős szerkesztője Kohn Emil dr. Megindult 1908-ban.

- Fehértemplom és Vidéke. Alapította 1910-ben Hegyi József tanár, ki jelenleg is szerkeszti. Fehértemplomnak első lapja 1884-ben indult meg Fehértemplomi Lapok címmel, mely hamar megszűnt. 1897-ben alakult a Magyar Alduna Berán Oszkár szerkesztésében, mely másfél évig állott fenn.

Német lapok:

A német lapok közül a legrégibb Die Nera című hetilap, melyet 1867-ben néhai Gläser Győző, később Fehértemplom város rendőrkapitánya alapított és 1867. július hó 27-ik napjáig Verseczen Kirchner J. E.-nél nyomatott. Ettől fogva azonban a lap nyomását Wunder Gyula könyvnyomdász vette át. 1869. szeptember havában a lap kiadótulajdonosa és szerkesztője is Wunder Gyula lett és ma is az. Munkatársai voltak Bászel Aurél dr., Bandl Károly Antal dr., volt városi könyvvivő, Ristics Mihály ügyvéd, Berán Oszkár körjegyző, Jovanovics D. kevevárai iskolaigazgató, Ebhardt Nándor ny. ezredes, Savkovics Svetozár tanító, Wény József földbirtokos stb. A „Die Nera” felváltva minden 14 nap „Allgemeine Mittheilungen für Land- und Hauswirtschaft”, és „Praktische Mittheilungen für Gewerbe und Handel” című mellékletet hoz.

- Werschetzer Gebirgsbote. Felelős szerkesztője Kirchner Ernő 46. évfolyam.

- Dettaer Zeitung. Felelős szerkesztője Drechsler Bernát. 30. évfolyam.

- Neue Werschetzer Zeitung. 29. évfolyam.

- Ungarisch-Weisskirchner Volksblatt. Szerkeszti Kuhn Péter. 17. évf.

- Temeskubiner Wochenblatt. 14. évfolyam. Szerkeszti Oberläuter Róbert.

- Werschetzer Volksblatt. Szerkeszti és kiadja Neumann Henrik. 7. évfolyam.

- Südungarischer General-Anzeiger. Szerkeszti és kiadja Wettel Vilmos. 6 év óta áll fenn.

Forrás: Temes vármegye. Irodalom, tudomány és művészet, írta Vende Ernő