Lippa vára
 
     A Maros folyó bal partján fekszik, Aradtól 30 km-re.
      Egyesek szerint IV. Béla király építette 1241 – a tatárjárás – után. 1285-ben a tatárok nem tudják bevenni. Oklevelekben csak 1324-ben tűnik fel. Ekkor, Szécsényi Tamás erdélyi vajda a várnagya. Különösen Károly Róbert alatt fejlődött. 1315 – 1317 között sokszor tartózkodott a királyi udvar Lippán. Több királyi oklevél keletkezett itt, köztük az is amelyben Lippa az első privilégiumait kapta.
     Mátyás király 1459-ben a fogságból kiszabadult Szlágyi Mihály, volt kormányzónak adományozta.
    1462-ben Brandisi Giskra János cseh huszita vezér szerzi meg. 1463-ban viszont a vár ismét a király birtokában szerepel aki Dengelegi Pongrácz Jánosnak zálogosította el 1473-ban.
     A király 1482-ben Castrum Lyppa név alatt új adományként Bánffy Miklós aradi és pozsonyi főispánnak és testvérének Jakabnak adományozta akik még beiktatásuk előtt önkényesen elfoglalják. Mátyás 1487-ben Dóczy Péter és Jaksics István királyi biztosoknak meghagyta, hogy foglalják el a várat, akik ezt meg is tették s a király azt saját fiának, Korvin Jánosnak adományozta.
    Korvin János halála után özvegyét, Beatrixot Brandenburgi György őrgróf vette feleségül aki így Lippa várát is megszerezte. A várat ekkor falakkal s bástyákkal, valamint különleges védőművekkel erősítette meg.
    1512-ben a kinevezett új várnagy Bodó Miklós, bár letette az őrgrófnak a hűségesküt, 1514-ben a keresztesek által körülzárt várat harc nélkül adta át Székely Györgynek, Dózsa vezérének. A parasztlázadás leverése után Lippát Szapolyai János szálta meg aki 1529-ben szabad királyi városnak nyilvánította.
 

 

 
 
A régi időkre emlékeztető lippai Török Bazár
     Buda eleste után Szulejmán szultán Lippára küldte Izabellát gyermekével János Zsigmonddal, akik ide költöztették a koronát, a koronázási jelvényeket s itt őrizték 1542 májusáig.
     1551-ben Martinuzzi György a várat Ferdinándnak adja át aki Báthori Andrást nevezi ki várkapitánynak. Báthori a török közeledtével a várat Gersei Pethő Jánosra bízza aki kardcsapás nélkül engedi át az ellenségnek. 1551 november 1-én Castaldo foglalja el de a következő év tavaszán már ismét a török kezére jut. A töröktől 1595 augusztusában kerül újra Báthori Zsigmond fejedelem kezére, vezére Simai Borbély György révén.
     Ezek után Lippa 1600-ban Mihály vajda, 1604-ben Bocskai István, 1605-ben Hasszán temesvári pasa, majd 1606-ban Petneházi István jenei kapitány kezén forog.
       Az 1616-ik évi országgyűlés Bethlen Gábor javaslatára és Erdély szabadságáért, a vár ismét törököknek való átadását határozza el. Ennek a határozatnak Vajda István lippai kapitány nem tett eleget mire a fejedelem kénytelen volt azt elfoglalni s más várakkal együtt átadni a temesvári beglerbégnek.
     Az aradi várnál is fontosabb Lippa várát a török azonnal helyre-állította, a falakat, bástyákat kijavítatta, megfelelő számú őrséggel látta el.  

 

Kiss Gábor nyomán
Pálkovács István
 
      Evlija Cselebi így írja le: „A Maros folyó az északi oldalán levő falat csapkodva folydogál s mivel e vár némely helyeit megrongálta, erős tömésfal kerítést készítettek oda. Öt kapuja van: északi oldalon a Híd-kapu, attól kétszáz lépésnyire az Azáb-kapu, attól ötszát lépésnyi távolban a Vízi-kapu, attól ötszáz lépésnyire a Batal-kapu, attól háromszáz lépésre a Temesvári-kapu, azután kívül van a Martalóc-kapu és a Sorompó-kapu. E nagy várnak déli oldalán álló középső vár ötszög alakú, igen erős és szilárd bástyájú vár, melynek kerülete körülbelül ötezer nyolcvan láb. Ötven lábnyi, emeletes, erős tömésfala van, nem kőépület, hanem véges-végig fából készült erős palánka vár.”    
      E törökök által megerősített várat 1686 június 21-én Caraffa Antal tábornagy foglalja vissza, azonban 1695 szeptember 7-én már újra a török kezére kerül. Ez utóbbi ostrom során a falak annyira megrogálódtak, hogy a törökök már nem tartják érdemesnek azok kijavítását s miután lerombolják a még álló részeket, elvonulnak Temesvárra.
      Az utolsó maradványokat 1717-ben Löffelholz császári ezredes, aradi várparancsnok lebontatta. Ezzel véget ért Lippa várának története s a török időkre ma már csak az egykori török bazár árkádos épülete emlékeztet.