Karátsonyi - család (karátsonyfalvi és beodrai gróf), ősei a XVI. sz.-ban mint birtokos nemesi család Erdélyben szerepeltek. K. Kristóf, született 1684., fia Adeidatus az utolsó török háború alatt harcosok állítása által kiváló érdemeket szerzett és Beodra mezővárosával 18,000 holdat kapott donációba, a család ezentúl a beodrai előnevet is felvette. A családnak még egy másik őse nyert Magyarországban donációt: K. Lázár, torontálvármegyei alispán, később országgyűlési követ, tagja lévén azon József főherceg palatínus által egybehívott deputációnak, mely a mezőgazdaság és lótenyésztés szabályozásának keresztülvitelével megbízva volt; hazafisága, valamint a közjóérti áldozatkészsége körül érdemeket szerzett és közhasznú intézeteknek, nevezetesen a Ludovikának nagyobb pénzösszeget (10,000 frtot) adományozott, ugyszintén a franciák ellen vívott háboruban saját költségén 100 főre rúgó inszurgens-csapatot állított és még ezenkívül háborúcélokra 30,000 forintot fordított. Szolgálati jutalmául Ferenc császár neki a Temes vmegyében fekvő nagy-zsámi uradalmat adományozta. - K. Guido, szül. 1817 aug. 7., meghalt Buziáson 1885 szept. 15. K. Lajos és Starhemberg Ida grófnő fia; cs. és kir. kamarás, val. belső titkos tanácsos, főrendiházi tag, a vaskorona-rend stb. nagykeresztese. 1858. osztrák, 1874. magyar grófságra emeltetett. 1866. országgyűlési követnek választották. Leginkább nagyhírű alapítványai révén tette nevét ismeretessé. A magyar tudományos akadémiának különböző irodalmi célokra 40,000 frtos alapítványt tett; Rudolf trónörökös születése alkalmából pedig 100,000 frtos jótékony célú alapítványa folytán lett neve országszerte ismeretes, 1881. az «erénydíjat» létesítette 20,000 forinttal, mely a franciaországi erénydíjak mintájára vagyontalan, de jó erkölcsű leányok kiházasítását célozza Solymáron és Vörösvárt. - Felesége: puhói és csókai Marcibányai Mária, csillagkeresztes és a királynénak palotahölgye (megh. 1876.). Fiaik: K. Aladár, szül. Budapesten 1859 febr. 28., volt országgyűlési képviselő, cs. és kir. kamarás, főrendiházi tag. Neje pazonyi Elek Margit, csillagkeresztes hölgy. - K. Jenő, szül. Beodrán 1861 okt. 5., cs. és kir. kamarás, főrendiházi tag, hitbizományi birtokos. Neje gróf Andrássy Karolina, csillagkeresztes hölgy. - K. Camillo, szül. Beodrán 1863 jan.31.

Karátsonyi-alapítvány - Karátsonyi Guido gr. 1858 márc. 30. 10,000 forintot adott az akadémiának oly célból, hogy az összeg kamatai a legjobb színdarab szerzőjének adassanak ki. Ezt a 200 arany jutalomdíjat két évre tűzik ki. A pályaműveket minden második, páratlan számú év szept. 30-ikáig kell beadni. A jutalomért fölváltva komoly drámai művek s vígjátékok pályázhatnak. A jutalmat a viszonylag legjobb mű csak akkor kapja meg, ha drámai, színi és nyelvi tekintetben is kitüntetésre méltó; ilyennek híján a kétszáz aranyat a legközelebbi jutalomdíjhoz csatolják. Ha a jutalom másodízben sem adható ki, a 400 arany az akadémia rendelkezésére marad. (L. M. T. Akad. Almanach 1890).