Autentificare utilizatori

Contor de materiale

 • 14 imagini
 • 366 articole
 • Precizări cu privire la redarea în scris a rostirii dialectale bănăţeneşti

  versiune gata de tipărire

  1. Principiul fonetic (redarea rostirii) este precumpănitor; potrivit

  acestuia este „aproximată” în scris vorbirea bănăţeană fără a se face apel la

  transcrierea fonetică. Cuvinte precum ziuă, Dumnezeu, vezi, găseşti, grăbeşte,

  deal, unde, dimineaţă, Dinu se transcriu simplu, corespunzător fonemelor întâlnite în rostirea bănăţeană astfel: dzîuă, Dumńedzău, vedz, găsăşci, grăbeşce, geal, unge, gimińaţă, Ginu.

  2. Pentru redarea „sunetelor specifice” ale rostirii bănăţene (profitând

  de facilităţile tehnoredactării computerizate) sunt preluate din alfabetul fonetic

  doar următoarele semne: ś, ź (śe, śi, źe, źi): śerc, śe, śeva (cerc, ce, ceva); śinś,

  śińeva (cinci, cineva); źer, źamăn, merź, merźe (ger, geamăn, mergi, merge);

  źińere. Dar ś, ź urmate de vocalele o, a se redau fără semivocalele i, e: śară

  (ceară), śoc (cioc), śocâi (stârv), źoc (joc), źană (geană), źamăn (geamăn).

  3. Dintre celelalte consoane palatalizate din subdialectul bănăţean (b,

  p, v, f, d, t, l, r, m, n), redăm palatalizarea lui n prin ń, sunet specific graiurilor

  bănăţene ca şi tuturor limbilor romanice: cuń (cui), călcâń (călcâi), ńauă,

  Ńelu, gimińaţa/gimńaţa, Dumńedzău. În mod excepţional, păstrăm ń în

  transcrierea unor nume Andrăşoń, Băloń, Vorovoń, Mărcoń sau localităţi

  Sărăzań, Murań, Greoń.

  4. Excesul de „înmuieri” (palatalizari): vorb iesce, Pi ersa, aproap ie, lov iesc,

  Ni elu, mot iel, ti eu (tau), ti eli e (tale), r ieuma, muier ie, lumi e a fost înlaturat în

  redarea în scris.

  5. Sunetul redat prin dz (perechea sonoră a lui ţ), ar fi trebuit să fie notat

  printr-un d cu sedilă (ca în cazul lui ţ), însă semnul respectiv nu figurează în

  fonturile utilizate în programele de scriere electronică, fapt pentru care am

  recurs la notarea mai sus arătată, tradiţională de altfel: dzîuă, astădz, dzău. De

  asemenea, respectivele fonturi nu permit redarea grafică a lui ă accentuat în

  unele cuvinte bisilabice sau plurisilabice; în cuvinte, notăm vocala accentuată

  alvălúc (aldămaş), dărăbél (bucăţică), adúsă, iar în cuvintele în care accentul

  cade pe ă arătăm acest lucru lăsând celelalte vocale neacentuate, înţelegându-se astfel că ă este accentut adúsă faţă de adusă (perfect simplu, existent în

  vorbirea bănăţenească), adău (taxă bisericească anuală).

  6. Sunt redate fonetic singularul pentru plural (paş) şi pluralul pentru

  singular (cojocari, pilari „precupeţ”, murari, văcari, măşcioni („tată vitreg”).

  7. Semnul î din interiorul cuvintelor redă acest sunet care în rostirea

  bănăţeană corespunde semnului i (uneori lui e sau u) în cuvântul-pereche din

  limba literară: dîn (din), măşînă (maşină), dzîuă (ziuă), pîn (prin), spre

  deosebire de pân’, care este „redarea bănăţeană” a lui „până” din limba literară.

  Similar, pentru a deosebi pe ţîp (eu ţip), de ţâp (eu arunc). Menţionăm că notăm

  diferit cele două cuvinte, deşi DLR în ambele cazuri le notează cu i, ca având

  etimologie necunoscută; dî (de), gutîn (gutui).

  Cazurile în care i din limba literară are în rostirea bănăţeană

  corespondent pe î sunt acelea în care vocala i urmează după consoanele dure: j

  (îngrijît), s (sîngur), r (strîgă), ş (măşînă, ieşît), t (răstîcnit), ţ (supţîre), z (păzît,

  putrădzît), x (mălăxît).

  8. Apostroful este folosit pentru a indica absenţa grafică a articolului

  hotărât în situaţia substantivelor terminate în u: nogeu’, grâu’ (*nodeul –

  inexistent în limba literară – os rotund al gleznei, grâul). De asemenea,

  apostroful este uneori folosit pentru a înlătura confuzia: da’ – dar, ’po’ – apoi,

  păi, ’tâmplă – întâmplă, ’iśe (zice), ’iś (aici).

  Notă: Fondul lexical şi particularităţile gramaticale dialectale semnificative

  sunt într-un proces de selectare şi sedimentare, fixându-se prin cele mai

  valoroase creaţii găzduite în seria „Literatură dialectală” a Editurii Marineasa.

  Celelalte particularităţi (cele de ordin morfo-sintactic) ale vorbirii sunt cam

  aceleaşi pentru graiurile din Banatul de câmpie (pustă), respectiv pentru cele ale

  Banatului de munte. Din punct de vedere lexical, trebuie să ţinem seama de

  situaţia specială a „Banatului sârbesc”; pentru toate graiurile genitivul şi dativul

  sunt exprimate analitic: la marźina dă sat (G); dă drumu la cai, le-o spus lu fece

  (la fece) (D); Uneori sunt folosite imperative din infinitive lungi: haidareţ dă

  mâncareţ! (cf. Frăţilă, 1993, p. 19-99).

  Socotim acceptabilă redarea diferenţelor de ordin fonetic între marile

  zone ale Banatului aşa cum se concretizează în „regimul” prepoziţiei de: dă/dî

  (pentru Banatul de câmpie), ge/gi (pentru Banatul de munte şi zona Făgetului),

  precum şi diferenţa î/i după care Banatul „se împarte” după cum bănăţenii

  pronunţă grâu sau griu, rât sau rit. În privinţa lexicului, apreciem ca normală

  (fără exagerări însă!) menţinerea mai multor „variante” şi sinonime în

  Voivodina („Banatul sârbesc”) faţă de Banatul românesc. Dezavuăm, însă,

  apariţia şi manifestarea tendinţei similare celei existente în alte zone „de peste

  munţi” (Bihor, Oaş, Maramureş, pe alocuri în Ţara Moţilor) unde, prin abuz de

  regionalisme rare, barbarisme preluate (mai ales din maghiară), eliziuni şi

  prescurtări exagerate şi groteşti, se caută să se obţină o „limbă păsărească”

  ininteligibilă aşadar inexpresivă şi iraţională, adică noncomunicativă.

   

   


  Concluzii

  1) Se constată că la toate semnele grafice (în legătură cu consoanele,

  vocalele şi celelalte foneme ale limbii române redate în sistemul propus, pe

  primul loc se află valori identice sau similare ale rostirii dialectale bănăţene

  cu cele din limba literară;

  2) am avut în vedere variante principale pentru sunetele specifice din

  (mai) toate zonele geografice mari ale dialectului bănăţean (care, la fel, sunt

  variante constatate de noi la scriitorii antologaţi în prezentul volum şi, prin

  urmare, deopotrivă sunt variantele pe care le propunem pentru viitor, astfel

  încât scriitorii dialectali bănăţeni să poată opta în (dublă) cunoştinţă de cauză

  pentru variantele pe care le simt cele mai potrivite prin raportare atât la baza

  dialectală (prin graiul localităţii/ zonei din care provin), cât şi cu datele

  constitutive ale întregului în care vor să-şi includă creaţia proprie, adică în

  literatura dialectală bănăţeană. Exemplificăm palatalizarea consoanelor prin

  doua feluri de transcriere: tabel = tab el, fene i = f en e, meu = m eu, luma = lum a

  etc.; în sistemul de transcriere renunţăm la acestea.

  3) Cunoaşterea şi „practicarea” literaturii dialectale bănăţene (la fel ca

  şi a oricărei alte literaturi reale şi real-existente) presupun însuşirea, aplicarea,

  îmbunătăţirea, îmbogăţirea şi nuanţarea unui atare ansamblu de reguli precum

  cele arătate aici.

  4) În consecinţă, propunem:

  • să înlocuim accentul grav pe vocala e cu accentul ascuţit în cuvinte

  bisilabice sau polisilabice abé, pucé, prăvegé (mai ales că în unele

  cazuri se pot isca nedorite confuzii: pucé „putea” şi puce „pute”);

  • să menţinem notarea iotării lui r şi n atunci când semivocala i (în

  plan morfologic) arată forme omofone + omografe: murari (sg.) –

  murari (pl.), muroni (sg.) – muroni (pl.), iar cu articol hotărât

  muronii. Aşadar vom nota: murari (sg. şi pl.), ori, muroni (sg. şi

  pl.), măşcioni (sg. şi pl.);

  • să nu marcăm palatalizările (şi „înmuierile”) îndătinate şi generale

  (generalizate) în pronunţia bănăţeană, cu excepţia lui ś, ź, ń discutate

  ' mai sus): model, dzîle, crege (crede), umple (umple), lume, spinare '

  (spinare), mâncaŕe, oŕ (ori), maŕe (palatalizări ce se extind şi

  la neologismele pătrunse în graiul localnicilor, exemplu: expŕes,

  ' modelu, fidelu, teoretic – exemple excerptate mai cu seama din

  textele lui Ioţa Vinca, tipice, însă, pentru rostirea românilor din

  Voivodina). Fenomenul este prezent şi la noi, în Banatul propriu-zis:

  Pŕefectură, Am′eríca, tăĺevizor, tăbĺetă, tăĺejurnalu, vighiĺenţă,

  haŕem. Ca urmare, respectivele fenomene alterate (modificate) le

  vom transcrie simplu, ca în scrierea din limba literară;

  • vom marca însă întotdeauna palatalizarea lui ń + e: mâńe, śińe,

  Dumńedzău, dumńavoastră, dumńata, gimńaţa, ńaua, ńepot,

  ńam, ń-am, mińe, śiń-o spus, propozîţîuńe.

  Se constată (chiar la vorbitorii obişnuiţi, dar atenţi şi conştienţi de

  expresivitatea graiului bănăţean), evitarea palatalizărilor prea dese (exemplu

  źeme, unde m nu este palatalizat, deşi palatalizarea lui m este frecventă). De

  pildă în cuvântul vreme, vorbitorii palatalizează instinctiv (cu bun instinct) fie

  pe r (vŕeme), fie pe m (vrem′e).

  5. Acolo unde forma sonoră a consoanei n (palatalizat) este identică

  sau foarte apropiată celei din limba română literară (ani, anii, niś, nime,

  grăgini, pruni, goruni), nu am mai marcat palatalizarea consoanei n, folosind

  scrierea din limba literară.

  6. În unele cuvinte cu forme specific bănăţene, deşi am socotit sunetele

  ś, ź ca nefiind „foneme unice”, totuşi considerăm că prezenţa unui i (marcat în

  limba literară) poate fi semn suplimentar pentru articolul hotărât plural: fulgfulź,

  aşadar pentru articularea cu articolul hotărât am scris fulźii (la fel pentru

  nădrag, nădraź-nădraźii, noşci, noşcii). (Dacă, simplificând scrierea, tot nu

  mai marcăm palatalizarea altor consoane copil, copii, copiii – atunci, prin

  analogie, putem accepta „scrierea hipercorectă” la formele fulź/fulźii. De fapt,

  pronunţia este la N. pl. fulź (monosil.), dar la G/D pl. ful-źi-lor (trisil.) şi nu

  fulź-lor (care nu poate da o pronunţie trisilabică); de aici N. pl. ful-źii ne apare

  ca justificat.

  7. În consecinţă, ori de câte ori cuvintele şi formele gramaticale care au

  valori identice atât în scrierea cât şi în rostirea în limba literară, dar şi în

  folosirea lor dialectală le vom transcrie (reda) în dialectul literar bănăţean

  aşa cum se scriu după gramatica şi normele limbii române literare: veśin,

  veśini, dar vom marca palatalizarea lui n urmat de e veśińe! śern, śerni dar

  śerńe; Ioańe (voc.), fundoańe, tălpoańe; ńamţ, ńemţoańe; io gorgon, tu

  gorgoni, dar el gorgoańe; io vin, tu viń (formă verbală specific bănăţeană), dar

  el vińe; acoń (sg.), cuń (sg.), dar acoanili, cunili (pl.); călcâńe (sg.), călcâni

  (pl.), iar pluralul articulat hotărât călcânii; măşcioni („tată vitreg”), măşcioni

  („taţi vitregi”), măşcionii („taţii vitregi”).

   

  ____________________________

  Ioan Viorel Boldureanu, Simion Dănilă, Cornel Ungureanu - Antologia literaturii dialectale bănățene "Gura satului" la Radio Timișoara

  20 de ani - Contemporanii 

  Editura Marineasa, Timișoara, 2010

  Promo

  Imagini aleatoare

  Ionel Stoiț

  Cine e online

  În acest moment sunt 0 utilizatori şi 15 vizitatori online.

  Visitors

  • Total Visitors: 5279576
  • Unique Visitors: 31110
  • Since: Mie, 07/02/2018 - 09:56

  Un site realizat și administrat de
  Dușan Baiski

  Vizitatori Banaterra

  Display Pagerank