BANATERRA - idna vamozna enciklopedija na Banáta -
Deutsch.English.Hungarian.Romanian.Serbian.  [ glávnata starna ][ za proekta banaterra ][ ekipa][audio-video ][knigji ][ mestnusti ][ ličnusti ]

[ etnográfija ][ običáje i tradiciji ][ izložbi ][ kárti ][ kontákt ]

Sétnite ugudini materijále... 
 - 
Aku imati novi svetičita, digitálni, ali ud stárite, skanirani (uklučinu izglede) ud váštu rodnu mestu, aku imati tekstve ali znájti za knigji svazani sas mestnusti ud Banát, možiti da mu gji izproditi. Nija za gji ugudimi na sájta i za spumenémi váštu ime. 
„BANATerra" ij idin proekt sazdádin ud Asocijácijata „Proiectul Banaterra" ud Timišvár. Sazdátel na proekta: Duşan BAISKI. 

Balgarskata starna ij naprávina i administrirana ud Nick MARKOV

MapBanátsći prioritete
ali Zašto se duma, či Banáta ij paruv u Rumanija
("Banatu-i fruncea")

1002 g. – U Morisena (dnéšin Čanád) ij usnuván parvija manastir ud teritorijata na dnéšna Rumanija. Toj ij bil pusvétén na "Sv. Ivána Kraštitela" i ij bil usnuván ud kalugjere ud istočin rit. 
1030 g. – U Čanád ij usnuvána parvata škula ud teritorijata na dnéšna Rumanija, katu jazika za prepudávanji ij bil latinsćija;
kulu 1179 g. – U manastire ud Igriş, usnuván ud kalugjerete cistericite ud burgundsćija manastir ud Pointigny, ij sazdádina parvata biblioteka sas knigji pu filosofija i teologija ud teritorijata na dnéšna Rumanija. U tazi biblioteka sa se namervali tvorbi na Cicero, Suetoniu, Seneca i Quintilian; 
1700 g. – Idin nipuznát banátčenin (Anonymus Caransebesiensis ali Lugoshiensis) ij naprávil idin rumansći-latinsći rečnić, "Dictionarium vallachico-latinum", parvija dvujazičin rečnić na rumansćija jazić. Nekuja specijaliste dumat, či ávtora ij Mihail Halici (1643-1712 g.); 
1718 g. – U Timišvár ij sazdádina parvata fabrika za piva ud Rumanija;
1718 g. – U Ciclova ij sazdádina parvata "soba" u kujatu se ij tupil bakar; tozi ij parvija industrijálin obektiv ud teritorijata na Planinsćija Banát;
1719 g. – U Bocşa Montană ij naprávin parvija furnál;
1728 g. – Ij počnalu kanalizirvanjétu na téčata Bega, parvija odin kanál ud Rumanija pu kojtu sa pluvali korabe;
1729 g., na 22 január – sa počnali kursvete na parvata profesionista škula pu planinstvu u Oraviţa, parva ne sámu u Rumanija, negu i u cela jugo-istočna Europa. Za zabelezvanji ij tuj, či sledvaštite škuli pu planinstvu sa sazdádini prez 1741 g. u Dognecea, Moldova Nouă i Sasca Montană; 
1745 g. – Ij bil sazdádin parvija grádsći špitálj ud Timišvár (sas 24 gudini napreć ondzi ud Viena i sas 35 gudini napreć ondzi ud Budapéšta);
1753 g. – U Timšvár počnivat pustujánni teatrálni spektákale (tréćija váruš sled Viena i Budapéšta);
1760 g. – Timišvár ij parvija váruš ud Habsburgskata imperija sas usvetléni ulici;
1771 g., na 18 april – U Timišvár izlezva parvata nuvina ud teritorijata na dnéšna Rumanija, „Temeswarer Nachrichten", kujatu ij i parvata nuvina na nemsći jazić ud Istočna Europa; 
1771 g. U Reşiţa počnat da rábutat dvá furnále za fonta ("krática"). Istu tugázi sa počnali izslédvanjéta, kujatu sa duvéli du iznamervnji na pudzemni vaglišta u Doman i Secu; 
1796 g. – Izvestnata familija ud patikáre Knoblauch ij sazdála, u Oraviţa, parvata planinska patika ud daržávata;
1801 g. – U Smikluš ij sazdádina tréćata pu red škula pu agronomija ud teritorijata na Habsburgskata imperija i parvata ud teritorijata na dnéšna Rumanija;
1815 g. – U Timišvár, bibliotekata na Iosif Klapka stánva parvata publična biblioteka ud teritorijata na Habsburgskata imperija, ud cárstvotu na Ungárija i ud teritorijata na rumansćite zemi; 
1817 g. – U Oraviţa ij usnuván parvija teátar, dnéšnija „Mihai Eminescu", náj-stárija teátar ud daržávata, parvata sgráda na teátar ud kámak ud jugo-istočna Europa i parvata sgráda ud Europa usvetléna sas lampáše sas acetilena; 
1819 g. – U Timišvár za paruv pać se právi vakčin protiv variolata, ud cela Centrálna Europa;. 
1823 g. – Bolyai János, paruv na sveta iznamerva nieuklidnata geometrija;
1847 g. – U Fabrikata za piva ud Timišvár Johann Strauss sina darži parvija koncert izvan Vijena;
1849 g. – U Oraviţa ij pustrujéna parvata štácija za hajzlibáne ud daržávata;
1847 g., na 5 február – hirurzite dr. Mathyus Musli (1806-1889 g.) i dr. Joseph Siehs (1813-1850 g.) sa naprávili parvata anestezija sas eteričin sulfur u Voennija špitálj ud Timišvár, s prelegata na operácija na bedro. 
1850 g. – U Banát se pujavevat parvite poštensći márći (štémpli) ud Rumanija;
1854 g., na 20 august – ij inaugurirana linijata Oraviţa -Baziaş, dalgja ud 62,5 km, uputrebuvana za transporta na vaglišta, katu tazi ij parvata železn linija pustrujéna pu teritorijata na dnéšna Rumanija. tazi linija ij blá puznáta kača „Linijata na vaglištata". Na 1 november 1856 g. linijata se ij utorila i za transporta na hora; 
1857 g. – Timišvár ij parvija váruš ud Habsburgskata Imperija sas ulici usvetléni sas lampáše s gáz;
1863 g. – ij duvaršina i čeleznata linija Oraviţa - Anina, parvata planinska železnalinija ud daržávata;
1869 g., na 8/12 juli – u Timišvár krénva parvija tramváj taglin ud kune ud Rumanija;
1884 g. – (na 24 november) Timišvár ij parvija váruš ud Europa sas ulici usvetleni s električestvu;
1886 g. – U Timišvár ij sazdádina parvata štácija za Barza pomušt (Salvare) ud Madžersku i Rumanija;
1895 g. – U Timišvár ij naprávina parvata ulica sas asfált ud Rumanija;
1899 g. – U Timišvár krénva parvija tramváj s električestvu ud Rumanija;
1906 g., na 8 márt – u Montesson (Francuzku), Traian Vuia ij parvija čeleć ud na sveta kojtu farka sas aparát s motur;
1921 g. – U Timišvár ij sazdádina parvata fabrika za elektrišesći kruši (bekve) ud Rumanija s imetu „DURA - întreprindere electrotehnică şi tehnică Barta & Co.";
1928 g., na 21-22 oktober – u Timišvár se sazdáva F.C. Ripensia, parvija profesionálin klub pu fotbala ud Rumanija. Ripensia ij blá i parvata profesionálna ekipa pu fotbala ud Rumanija; 
1930 g., na 14 juli – Adalbert Georg Deschu ud Gătaia zapisva u Montevideo, Uruguay, parvija gol na Rumanija na idin Svetovin kampionat pu fotbala;
1930 g. – Rudolf „Rudy" Wetzer (Wetzer I), rudén u Timišvár, ij parvija profesionistin igráč pu fotbala ud Rumanija i igráče, kojtu ij baknal náj-mlogjijete golve u idin meždunarodin máč na Rumanija: 5 gola u máča Rumanija - garsku (8-1), kojtu se ij igrál u Bukuréš na 25 máj 1930 g., u rámćite na „Balkanijádata"; 
1938 g. – Za paruv pać na sveta, u Timišvár se právi mašina za sudirvanji na šinve za hajzlibáne i tramváje;
1953 g. – Timišvár stánva idinstvenija váruš ud Europa sas daržávni teátare na tri jazici: rumansći, nemsći i madžersći;
1961 g. – U Politehnikata ud Timišvár ij naprávin MECIPT-1, parvija universitársći kompjuter ud Rumanija i idin ud megju parvite u Europa;
1969 g. – Prof. Ghermănescu publikuva u Timišvár parvija na sveta idin enciklopedičin tratát pu funkcionálni ekuáciji;
1989 g. – u Banát ij naprávina prvata klona na životnu ud Rumanija. ávtor ij prof. univ. dr. Ioan Vintilă, specijalist pu biotehnologija;
1989 g. – Ud cela Rumanija, Timišvár stánva parvija slobudin váruš ud komunistćija pakalj;
1992 g. – U Timišvár se právat parvite hirurgiči operáciji prez laparoskopija u ginekologijata i parvite plastični operáciji s proteza za žénsćite gradi (prof. I. Munteanu zágjnu s klinikata ud Heidelberg); 
1993 g. – U Timišvár se právi parvata cela (totálna) histerektomija prez laparoskopija (prof. I. Munteanu zágjnu s klinikata ud Kiel); 
1995 g. – U Timišvár se pávi parvotu fertilizirvanji in vitro i parvija transfer na čelešći embrion ud Rumanija; ij sazdádin parvija centar pu laparoskopija, laparoskopična hirurgija i fertilizirvanji in vitro ud Rumanija; 
1996 g. – U Timišvár se rážde parvotu dite naprávinu in vitro ud Rumanija;
2000 - Parvotu pláštenji sas „elektronni nosce" na táksi za vámata se ij naprávilu u Rumanija s pumuštta na soft napisan ud Timišvárskata sukursála na firmata „Forte-Siemens"; 
2001 g. – U Timišvár ij sazdádina parvata mreža za info-kiosk ud Rumanija;
2001 g. – U Timišvár se právi parvata operácija na sarcito s pumuštta na láser, ud Rumanija;
2001 g. – U Timišvár se vavežda, za paruv pać u Rumanija, sistema za pláštenji na táksite prez Interent;
2006 g., na 28 august – počniva bloga „Sveta ud pukrj námu" (www.starbisnov.blogspot.com ), parvija ud na sveta napisan izcelu na banátsći-balgarsći jazić;
2007 g., na 14 márt – servisa „Telpark" ud Timišvár ij lansiral, za paruv pać u Rumanija, náj-modernija i udobnija metod za taksirvanji na parkiranite automobile, prez mobilnija telefonj; 
2007 g., na 15 márt –„Banat Media-Verlag für elektronische Medien" ud Germánija i Asocijácijata Proiectul Rastko România ud Timišvár sa lansirali, za paruv pać u Rumanija, idna poštenska kárta kujatu sadrže miniCD-ROM. Tuj se ij naprávilu u rámćite na Proekta Banaterra ( www.banaterra.eu), pud zaglávjétu „Descoperiţi Banatul". Poštenskata kárta moži da badi uputrebuvan kača i ubiknuvénite, a miniCD-ROM-a sadrže više ud 200 poštálni kárti ud kolekcijata na timišvársćija istorik Thomas Remus Mochnacs, idin videoklip u formát SVCD (Metamorfoze) za DVD-Player i idin album sas svetičita. 

Tuj listu ustánva utorinu. Aku znájti i drugjije puobni banátsći pioritete, pišeti mu, katu mu pusočiti i sursata za dokumentirvanji.
Istu taj, otu némami vreme da pruverimi furt i na vreme istenata na dubávinite informáciji, se nadevami, ud idna starna, u právilnustta na dustignatite du námu informáciji, a ud ruga starna u tuj, či za mu pukážiti eventuálnite niprávilnusti, za da možimi da gji puprávimi. 
Ni šté badimi nikade saglásni sas unezi hora kujatu, makár či sa dubre informirani, žélat sámu da sa „protiv", biz da imat u predvid, či nášta trudba na toze proekt ij dubruvolna, a dostapa du informácijite ud na sájta – bizplátin. 
 

Dátata na lansirvanjétu: 9 oktober 2006 g.
Dátata na lansirvanjétu na domejna: 13 november 2006 g.


Copyright © 2006- Proiectul Rastko Romania. All rights reserved.